Budżet na 2007 rok 

 

Budżet na 2007 rok 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr IV/13/2006 z 29.12.2006r. (394KB)
w sprawie budżetu gminy Oława na 2007 rok.

 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/13/2006 (644KB)
Budżet gminy Oława na 2007 rok - Dochody
 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/13/2006 (723KB)
Budżet gminy Oława na 2007 rok - Wydatki
 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/13/2006 (36KB)
Plan budżetu Gminy Oława na 2007 rok - Przychody i rozchody
 Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/13/2006 (122KB)
Prognoza kwoty długu gminy Oława i jego spłaty na lata 2007 - 2027
 Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/13/2006 (143KB)
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
 Załącznik nr 5a do uchwały nr IV/13/2006 (79KB)
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
 Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/13/2006 (75KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok.
 Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/13/2006 (111KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2007 rok.
 Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/13/2006 (48KB)
Dotacje podmiotowe w 2007 roku.
 Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/13/2006 (73KB)
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.
 Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/13/2006 (582KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007.
 Załącznik nr 10a do uchwały nr IV/13/2006 (89KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007.
 Załącznik nr 10b do uchwały nr IV/13/2006 (50KB)
Plan zakupów inwestycyjnych na 2007 rok.
 Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/13/2006 (570KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009
 Załącznik nr 12 do uchwały nr IV/13/2006 (75KB)
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2007 z 10.01.2007r. (70KB)
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Oława na 2007 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 (1175KB)
Układ wykonawczy budżetu gminy Oława na 2007 rok - Urząd Gminy
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 (196KB)
Układ wykonawczy budżetu gminy Oława na 2007 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007(187KB) 
Układ wykonawczy budżetu gminy Oława na 2007 rok - Gminny Zespół Oświaty
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 (81KB)
Układ wykonawczy budżetu gminy Oława na 2007 rok - Publiczne Przedszkole w Bystrzycy
 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2007 (145KB)
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2007 - Dochody
 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2007 (141KB)
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok - Wydatki
 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24/2007 (181KB)
Harmonogram realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr VIII/49/2007 z 13.04.2007r.(258KB)
w sprawie emisji obligacji gminy Oława oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Rady Gminy Oława nr X/65/2007 z dnia 15.06.2007r. (277KB)
w sprawie emisji obligacji gminy Oława oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/81/2007 z dnia 28.09.2007r. (92KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwała Nr IV/188/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15.10.2007r. (278KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława pożyczki o łącznej wysokości 5.200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odra - Etap - Ia. Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/96/2007 z dnia 18.10.2007r. (198KB)
w sprawie emisji obligacji gminy Oława oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Nr IV/191/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 06.11.2007r. (346KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez gminę Oława obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 000 zł, których zamiar i cel emisji określono w uchwale nr XIV/96/2007 Rady Gminy Oława z dnia 18.11.2007r.

 

Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2007-01-24 08:49:00
Czas publikacji: 2007-01-24 08:49:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak