Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 

 

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok 


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2007r.

Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie. (163KB)
za okres od początku roku do dnia 31.03.2007r.
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności. (100KB)
za okres od początku roku do dnia 31.03.2007r.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań. (384KB)
za okres od początku roku do dnia 31.03.2007r.Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2007r.
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie. (155KB)
za okres od początku roku do dnia 30.06.2007r.
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności (103KB)
za okres od początku roku do dnia 30.06.2007r.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań (374KB)
za okres od początku roku do dnia 30.06.2007r.
Rb-PDP Półroczne Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (120KB)
za okres od początku roku do dnia 30.06.2007r.Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2007 z dnia 30.08.2007r. (55KB)
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (705KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2007r. Dochody.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia (1844KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2007r. Wydatki.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia (62KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2007r. Przychody i Rozchody.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia (1613KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2007r.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (428KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2007r.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (536KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminny Oława w I półroczu 2007r.
Załącznik nr 2 do Sprawozdania (149KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2007r.
Załącznik nr 3 do Sprawozdania (975KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Załącznik nr 4 do Sprawozdania (195KB)
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I-sze półrocze 2007r.
Załącznik nr 5 do Sprawozdania (208KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-VI 2007r.
Załącznik nr 6 do Sprawozdania (127KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2007r.
Załącznik nr 7 do Sprawozdania (201KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2007 r.Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2007r.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (147KB)
za okres od początku roku do dnia 30.09.2007r.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności (97KB)
za okres od początku roku do dnia 30.09.2007r.
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (396KB)
za okres od początku roku do 30.09.2007r.Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (109KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (61KB)
na koniec 2007 roku.
Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (103KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (738KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1942KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (475KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności (93KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-30 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych (260KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-33 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych (182KB)
za okres od początku roku do 31.12.2007r.
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (243KB)
za IV kwartał roku 2007
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (329KB)
za IV kwartał roku 2007
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu ustawami (206KB)

za IV kwartał roku 2007
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności (151KB)
- zbiorczo
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (122KB)
- zbiorczo
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg. wartości księgowej (73KB)
- zbiorczo
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych (167KB)
- zbiorczoSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2008 z dnia 19.03.2007r. (26KB)
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 40/2008 (397KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2007 rok. Dochody.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 40/2008 (764KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2007 rok. Wydatki.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 40/2008 (43KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2007 rok. Przychody i rozchody.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 40/2008 (977KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (397KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w 2007 roku.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (232KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2007r.
Załącznik nr 2 do Sprawozdania (73KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2007 rok.
Załącznik nr 3a do Sprawozdania (179KB)
Wykorzystanie rezerwy ogólnej wójta w 2007 roku.
Załącznik nr 3b do Sprawozdania (267KB)
Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2007 roku.
Załącznik nr 4 do Sprawozdania (726KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Załącznik nr 4 do Sprawozdania (171KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu - wykorzystanie dotacji z budżetu gminy dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława na prowadzenie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.
Załącznik nr 5 do Sprawozdania (62KB)
Informacja o realizacji budżetu za 2007 rok w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załącznik nr 6 do Sprawozdania (143KB)
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII 2007 r.
Załącznik nr 7 do Sprawozdania (66KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2007.
Załącznik nr 8 do Sprawozdania (118KB)
Rozliczenie dotacji dla Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych LZS.
Załącznik nr 9 do Sprawozdania (52KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.


Uchwała Nr IV/22/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1.04.2008r. (155KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Oława za rok 2007
.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/155/2008 z dnia 28.04.2008r. (26KB)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok.
Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/156/2008 z dnia 28.04.2008r. (26KB)
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oława z tytułu wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok.

 

Liczba odwiedzin : 506
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2007-05-08 13:01:00
Czas publikacji: 2007-05-08 13:01:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak