Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok 

 

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2008r.
Rb-NDS (68KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (386KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28S (1006KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-Z (141KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
Rb-N (76KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
Rb-50 (156KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50 (187KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (133KB)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-N (105KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo
Rb-Z (94KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - zbiorczoTabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2008r.
Rb-NDS (75KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-PDP (62KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-27S (437KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28S (1048KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-Z (124KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
Rb-N (80KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
Rb-30 (163KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
Rb-33 (101KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
Rb-50 (143KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50 (178KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-27ZZ (125KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rb-N (101KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo
Rb-Z (94KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - zbiorczoPółroczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2008 z dnia 25.08.2008r. (29KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2008 roku.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (344KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2008r. Dochody.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia (1032KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2008r. Wydatki.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia (34KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2008r. Przychody i rozchody.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia (1641KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2008r.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (166KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2008r.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania (440KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w I półroczu 2008r.
Załącznik nr 2 do Sprawozdania (77KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 30.06.2008r.
Załącznik nr 3a do Sprawozdania (72KB)
Wykorzystanie rezerwy ogólnej w I półroczu 2008r.
Załącznik nr 3b do Sprawozdania (236KB)
Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w I półroczu 2008r.
Załącznik nr 4 do Sprawozdania (600KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Załącznik nr 4a do Sprawozdania (195KB)
Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2008r.
Załącznik nr 5 do Sprawozdania (34KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za okres I-VI 2008r.
Załącznik nr 6 do Sprawozdania (107KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-VI 2008r.
Załącznik nr 6a do Sprawozdania (28KB)
Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres IV-VI 2008r.
Załącznik nr 7 do Sprawozdania (74KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2008r.
Załącznik nr 8 do Sprawozdania (195KB)
Sprawozdanie Szkolnego Związku Sportowego Gminy Oława z wykorzystania otrzymanej dotacji na wykonanie zadania publicznego pn. Upowszechnienie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława od 31.01.2008r. do 30.06.2008r.
Załącznik nr 9 do Sprawozdania (149KB)
Sprawozdanie Półroczne z wykonania zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi w gminie Oława" w okresie od 21.01.2008r. do 30.06.2008r.
Załącznik nr 10 do Sprawozdania (58KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2008r.


 Uchwała Nr IV/125/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 września 2008 roku (389KB)
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2008r.Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2008r.
 Rb-NDS (96KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S (575KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1440KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-Z  (165KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
 Rb-N  (102KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 Rb-50 (152KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50 (252KB)  
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ (171KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-N (101KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 Rb-Z  (115KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancjiTabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława na IV kwartał 2008r.
 Rb-NDS  (104.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-ST (48.4 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.
 Rb-PDP (81 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
 Rb-27S  (629 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
 Rb-28S (1.4 MB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
 Rb-N (101 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
 Rb-UN (41.3 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
 Rb-Z (218.3 KB)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
 Rb-UZ (144.6 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

 Rb-30 (240.5 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
 Rb-33 (162.2 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.
 Rb-Z zbiorczo (243.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 Rb-N zbiorczo (143 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności.

 Rb - 50 (211.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 Rb-50 (242.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 Rb-27ZZ (158.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2009 z dnia 17.03.2009r. (30.9 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia (353.3 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 31.12.2008r. Dochody.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia  (943.4 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2008 rok. Wydatki
.
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia (36.6 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2008 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 4 do Zarządzenia (2.2 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok.

 Załącznik nr 1 do Sprawozdania (669.8 KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w 2008 roku.

 Załącznik nr 1a do Sprawozdania (243.2 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2008r.

 Załącznik nr 2 do Sprawozdania  (115.2 KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 31.12.2008 rok.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (146.7 KB)
Przeznaczenie rezerwy ogólnej w 2008
roku.
 Załącznik nr 3b do Sprawozdania (364.1 KB)
Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2008 roku.

 Załącznik nr 4 do Sprawozdania (1 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 roku w dziale 801 Oświata i Wychowania i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

 Załącznik nr 4a do Sprawozdania (390.8 KB)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji: na prowadzenie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej; na organizację i dostosowanie techniczne pomieszczenia w budynku szkoły w Oleśnicy Małej dla potrzeb Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej; na prowadzenie
Publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach.
 Załącznik nr 5 do Sprawozdania (36.1 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za okres I-XII.2008r.

 Załącznik nr 6 do Sprawozdania (187.9 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII 2008r.

 Załącznik nr 7 do Sprawozdania (85.5 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2008 rok.

 Załącznik nr 8 do Sprawozdania (248 KB)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2008 roku.

 Załącznik nr 9 do Sprawozdania (284.7 KB)
Sprawozdanie merytoryczne - roczne z wykonania zadania publicznego LZS: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi.

 Załącznik nr 10 do Sprawozdania  (79.6 KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008 rok. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/44/2009 z dnia 9.04.2009r. (232.5 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/47/2009 z 9.04.2009r. (80.7 KB)
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oława. Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/262/2009 z 28.04.2009r. (26.6 KB)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/263/2009 z 28.04.2009r. (24.7 KB)
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oława z tytułu wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok.

 

Liczba odwiedzin : 542
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2008-05-05 14:14:00
Czas publikacji: 2008-05-05 14:14:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak