Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok 

 

​ 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2009r.
 Rb-NDS (122.1 KB) 
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 Rb-27S (504.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.3 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-Z (154.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
 Rb-N (89.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 Rb-50 (169.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50 (216.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-27ZZ (173.9 KB)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-N (117.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo
 Rb-Z (174.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - zbiorczo


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2009r.
 
  Rb-NDS (122.1 KB)
 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-PDP (77.2 KB)

Półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 Rb-27S (539.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.8 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-Z (148 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
 Rb-N (88.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 Rb-30 (216.1 KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 Rb-33 (151.6 KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.
 Rb-50  (208 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50  (322.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ (160.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-N  (237.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo
 Rb-Z (334.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - zbiorczo


Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2009 z dnia 28.08.2009r. (30.1 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 roku.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2009 (41.2 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2009r. Dochody.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2009 (377.9 KB)

Wykonanie budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 roku. Dochody.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 106/2009 (48.3 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 roku. Wydatki.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 106/2009 (871.9 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2009r. Wydatki.
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 106/2009 (25.1 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława na 30.06.2009r. Przychody i rozchody.
 Załącznik do Zarządzenia nr 106/2009 (2 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 roku.

 Załącznik nr 1 do Sprawozdania (422.1 KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w I-wszym półroczu 2009 roku
.
 Załącznik nr 1a do Sprawozdania (157.2 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2009r.
 Załącznik nr 2 do Sprawozdania (99.4 KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 30.06.2009 roku.
 Załącznik nr 3 do Sprawozdania (56 KB)
Wykorzystanie rezerwy ogólnej w I półroczu 2009r.

 Załącznik nr 4 do Sprawozdania (744.7 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

 Załącznik nr 4a do Sprawozdania (223.1 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 rok, na prowadzenie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.
 Załącznik nr 4b do Sprawozdania (95.4 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława
za I półrocze 2009 rok, na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej.
 Załącznik nr 4c do Sprawozdania (109.2 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 rok, na prowadzenie Publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach.
 Załącznik nr 5 do Sprawozdania (45.3 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za okres I-VI 2009r.
 Załącznik nr 5a do Sprawozdania (192.2 KB)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".
 Załącznik nr 6 do Sprawozdania (132 KB)
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2009 roku.
 Załącznik nr 7a do Sprawozdania (231.9 KB)
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2009 roku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
 Załącznik nr 7b do Sprawozdania (100.9 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2009 roku.
 Załącznik nr 8 do Sprawozdania (246.4 KB)
Sprawozdanie merytoryczne-półroczne z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi w gminie Oława.
 Załącznik nr 9 do Sprawozdania (187.8 KB)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2009 roku.
 Załącznik nr 10 do Sprawozdania (69.4 KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2009r.

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2009r.
 
  Rb-NDS (98.4 KB)
 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S (572.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.3 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-Z (174.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 Rb-N (103 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 Rb-50 (209.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50 (242.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ (161 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonywania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-N (130.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo
 Rb-Z (164.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - zbiorczo

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za IV kwartał 2009r.
 Rb-NDS (136.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 Rb-PDP (92.2 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 Rb-ST (64.4 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
 Rb-27S (811.8 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

 Rb-28S (1.7 MB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 Rb-Z (273 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

 Rb-UZ (202.7 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 Rb-N (123.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Rb-UN  (48.7 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności
 Rb-30 (330.7 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

 Rb-33 (213.1 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej
 Rb-50 (277.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50 (394.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-27ZZ (218 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-N (191.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności - zbiorczo

 Rb-Z (224.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - zbiorczo

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2009 rok
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2010 z dnia 18.03.2010r. (74.8 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 53/2010 (74.8 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława - Dochody (wykonanie w rozbiciu na zadania ustawowe)
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 53/2010 (406.2 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława - Dochody
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 53/2010 (61.5 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława - Wydatki
(wykonanie w rozbiciu na zadania ustawowe)
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 53/2010 (1014.1 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława - Wydatki

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia 53/2010 (44.3 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława - Przychody i rozchody.
 Załącznik do Zarządzenia 53/2010 (4.1 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2009 rok.

 Załącznik nr 1 do Sprawozdania (342 KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w 2009 roku.

 Załącznik nr 1a do Sprawozdania (203.4 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2009 rok.

 Załącznik nr 1b do Sprawozdania (487.8 KB)
Informacja o stanie mienia komunalnego. Stan na 31.12.2009 rok

 Załącznik nr 2 do Sprawozdania (119.6 KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 31.12.2009 rok.

 Załącznik nr 3 do Sprawozdania (6.5 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (146.5 KB)
Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

 Załącznik nr 4 do Sprawozdania (48.6 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za okres I-XII 2009r.

 Załącznik nr 5 do Sprawozdania (109.4 KB)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"
.
 Załącznik nr 6 do Sprawozdania (212.5 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII 2009r.

 Załącznik nr 7a do Sprawozdania (186.6 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za 2009 rok.
 Załącznik nr 7b do Sprawozdania (100.9 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2009.
 Załącznik nr 8a do Sprawozdania (261.4 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2009 roku.
 Załącznik nr 8b do Sprawozdania (251.1 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi w gminie Oława w 2009 roku.
 Załącznik nr 9 do Sprawozdania (80.5 KB)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 rok.

 

Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2009-05-19 12:45:15
Czas publikacji: 2009-05-19 12:45:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak