Budżet na 2010 rok 

 

​ 

 Uchwała Budżetowa Rady Gminy Oława na rok 2010 nr L/327/2009 z 31.12.2009r. (165.1 KB)
 Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetowych na rok 2010
 Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetowych na rok 2010
 Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w roku 2010
 Tabela nr 4 - Plan dochodów budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010.
 Tabela nr 4a - Plan wydatków budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010.
 Tabela nr 4b - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujęte w uchwale budżetowej na rok 2010.
 Załącznik nr 1 do uchwały L/327/2009 (82.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010. Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława
 Załącznik nr 1a do uchwały L/327/2009 (77 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym - dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały L/327/2009 (31.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)
 Załącznik nr 1c do uchwały L/327/2009 (33.2 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 2 do uchwały L/327/2009 (254.4 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik 2a do uchwały L/327/2009 (193.1 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2010.
 Załącznik nr 3 do uchwały L/327/2009 (927.2 KB)
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
 Załącznik nr 4 do uchwały L/327/2009 (938.5 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 Załącznik nr 5 do uchwały L/327/2009 (29.8 KB)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 Załącznik nr 6 do uchwały L/327/2009 (630.1 KB)
Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.
 Załącznik nr 7 do uchwały L/327/2009 (301.6 KB)
Prognoza kwoty długu i spłat


 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LII/332/2010 z 26.02.2010r. (25.3 KB)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 nr L/327/2009 z 31.12.2009r. Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/60/2011 z 16.06.2011r. (34.4 KB)
w sprawie udzielania absolutorium wójtowi gminy Oława za rok 2010.

 

Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2010-01-20 14:20:41
Czas publikacji: 2010-01-20 14:20:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak