Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2011 roku 

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2011 r. 

 Rb-NDS (69.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 Rb-27S (475.7 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 Rb-N (97.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Rb-Z (118.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 Rb-50 (232.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-50 (236.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-27ZZ (129 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-N (109.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo

 Rb-Z (138.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2011 r.

 Rb-NDS (65.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 Rb-27S (446.4 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

 Rb-28S (1008.1 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 Rb-N (89.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 Rb-Z (109.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 Rb-30S (135.3 KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

 Rb-27ZZ (131 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-N (104.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo

 Rb-Z  (109.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - zbiorczo

 Rb-50 (294.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 

 Rb-50  (54.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-50  (297.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-50  (62.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

 Rb-27ZZ (123.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 

 Rb-ZN (53.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 Rb-ZN (44.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Krajowe Biuro Wyborcze

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku

 Zarządzenie nr 136/2011 z 29.08.2011r. (57.5 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława.

 Tabela nr 1 do Zarządzenia 136/2011 (1 MB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku. Dochody.

 Tabela nr 2 do Zarządzenia 136/2011 (1.6 MB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku. Wydatki.

 Tabela nr 3 do Zarządzenia 136/2011 (37.1 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku. Przychody i rozchody.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 136/2011 (3.3 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku.

 Załącznik nr 1 do Sprawozdania (159 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2011r.

 Załącznik nr 2 do Sprawozdania (78.7 KB)
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 30.06.2011 r.

 Załącznik nr 3 do Sprawozdania (443.3 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (99.9 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 rok, na prowadzenie szkół podstawowych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania  (71.4 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 rok, na prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (66.9 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 rok, na prowadzenie Publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (65.3 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 rok, na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Chwalibożycach.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (62.9 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 rok, na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (27.7 KB)
Sprawozdanie finansowe Niepublicznego Przedszkola "Kredka".

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania (33.3 KB)
Sprawozdanie finansowe Niepublicznego Przedszkola "Smyk".

 Załącznik nr 4 do Sprawozdania (62.8 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława w I półroczu 2011r.

 Załącznik nr 5 do Sprawozdania (145.4 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-VI 2011r.

 Załącznik nr 6 do Sprawozdania (202.5 KB)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za I półrocze 2011 roku.

 Załącznik nr 7 do Sprawozdania (103.2 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2011 roku.

 Załącznik nr 8 do Sprawozdania (161.5 KB)
Sprawozdanie półroczne z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2011 roku w okresie od 10 stycznia do 30 czerwca 2011r.

 Załącznik nr 9 do Sprawozdania  (138.3 KB)
Sprawozdanie półroczne z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizacje i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych w okresie od 10 stycznia do 30 czerwca 2011r.

 Załącznik nr 10 do Sprawozdania (99.2 KB)
Realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego - stan na 30.06.2011r.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136/2011 (38.3 KB)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

 Tabela nr 1 (254.8 KB)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2011 r.

 Tabela nr 2 (121.3 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć - stan na 30.06.2011r.

 Sprawozdanie o przebiegu realizacji w I półroczu 2011r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (196.7 KB)

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2011 r.

 Rb-NDS (159.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

 Rb-27S (1.2 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

 Rb-28S (2.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 Rb-N (206.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 Rb-Z (274.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 Rb-50  (563.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-50 (614.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 Rb-27ZZ (304.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 Rb-N (228.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo

 Rb-Z (293.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za IV kwartał 2011 r.

Rb-NDS (77.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (713.6 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S po korekcie (1.2 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Korekta wynika z nieujęcia wydatków z funduszu sołeckiego

Rb-PDP (68.8 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST (60.1 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-Z  (164.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ (154.3 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-N (131.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-UN (55.8 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Rb-30S (157.8 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Rb-50 (298.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Rb-50 (308.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Rb-27ZZ (184.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonywania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Rb-UN (123.2 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych

Rb-UZ (215.5 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Rb-ZN (166.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2012 z 27.03.2012r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 52/2012
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2011 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 52/2012
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2011 rok. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 52/2012
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2011 rok. Przychody i rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 52/2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2012 roku. Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2011r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 31.12.2011r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
 

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława w 2011 r.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
 

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za 2011 rok.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2011 rok.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2011 roku.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego - stan na 31.12.2011r.

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Realizacja Planowanych dochodów i wydatków gminy Oława w 2011 roku - ochrona środowiska.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 52/2012
Informacja realizacji przedsięwzięć - stan na 31.12.2011 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 52/2012
Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na 31.12.2011 rok.

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/161/2012 z 18.06.2012r. (29.9 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/162/2012 z 18.06.2012r. (40 KB)
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2011

 

Liczba odwiedzin : 858
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-05-05 10:46:39
Czas publikacji: 2016-02-24 08:44:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak