Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 

  

Uchwała Nr IV/259/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9.12.2011r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/260/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9.12.2011r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Oława przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr IV/261/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9.12.2011r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr IV/49/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8.02.2012r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2012 Rady Gminy Oława nr XXI/125/2011 z 14.12.2011r.


Uchwała Nr IV/51/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8.02.2012r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXI/124/2011 Rady Gminy Oława z 14.12.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031 oraz w uchwale budżetowej na rok 2012 Rady Gminy Oława nr XXI/125/2011 z 14.12.2011 roku.

Uchwała Nr IV/195/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 07.09.2012 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.


Uchwała Nr IV/324/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. (136.1 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Oława kredytu w wysokości 900.000 zł, wnioskowanego na wyprzedzające finansowanie projektu "Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieic wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików" w ramach Priorytetu 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska" Działania 4.2 RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr IV/89/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2013 r.  (263 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oława w 2012 roku.

 

Liczba odwiedzin : 455
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-12-15 10:57:28
Czas publikacji: 2011-12-15 10:57:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak