Budżet na 2012 rok 

 

  

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Oława nr XXI/125/2011 z 14.12.2011r. (199 KB)
Tabela nr 1 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (522.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok.
Tabela nr 2
do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (1.5 MB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.
Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (30.7 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2012r roku.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (193.6 KB)
Plan zdań inwestycyjnych budżetu gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (319.9 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (137 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (36 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (96.7 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012 rok.
Tabela nr 4 do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (69.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
Tabela nr 4a do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (100.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie na 2012 rok.
Tabela nr 4b do uchwały budżetowej nr XXI/125/2011 (33.8 KB)
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujęte w uchwale budżetowej na rok 2012.
Uchwała nr XXI/125/2011 wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oława.

 

Liczba odwiedzin : 430
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-12-28 14:55:21
Czas publikacji: 2011-12-28 14:55:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak