Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnie bez pisemnego wniosku.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 5.

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać wysłany:

  • pocztą na adres Urzędu Gminy Oława, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława,
  • faksem na nr 71 313 01 99,
  • e-mailem na adres: promocja@gminaolawa.pl; sekretariat@gminaolawa.pl
  • lub złożony osobiście w Gminnym Centrum Informacji pok. nr 1 (parter)
     

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 1, Urząd Gminy Oława powiadomi wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy Oława nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy Oława powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy Oława ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

7. Urząd Gminy Oława w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, wobec których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
 
Liczba odwiedzin : 1146
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-02-17 08:22:01
Czas publikacji: 2018-09-12 13:35:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak