Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2012 roku 

 

  

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2012 r. 

Rb-NDS (76.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (656.2 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (137.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z (172.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-50 (210.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (202.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (194.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-N (167 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo

Rb-Z (114.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - zbiorczo

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2012 r.

Rb-NDS (78.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (724 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.5 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (132.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z (173.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-50 (90.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50  (85.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50 (113.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (133.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (193.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-N (167.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo, samorządowej instytucji kultury

Rb-Z (192.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej osoby prawnej, samorządowej instytucji kultury


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie nr 145/2012 z 20.08.2012 r. (32.3 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 145/2012  (469.9 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 145/2012 (937.1 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 145/2012 (39.7 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 145/2012 (1.5 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku.


Załącznik nr 1 do Sprawozdania  (328.3 KB)
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława za I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania (280.3 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2012 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania  (463.6 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania  (69.7 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława w I półroczu 2012 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania (117.5 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-IV 2012 r.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania (239.4 KB)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania (127.4 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania (196.3 KB)
Sprawozdanie półrocze z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oława w 2012 roku w okresie od 09 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania (220 KB)
Sprawozdanie półroczne z wykonania zadania publicznego Sport i rekreacja w Gminie Oława w okresie od 04 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania  (120.8 KB)
Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 roku.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania (114.3 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych, a także z tyt. dotacji oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku - realizacja na 30.06.2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 145/2012  (43.8 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć w I połowie 2012 roku.

Tabela nr 1  (31.3 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - stan na 30.06.2012 r.
Tabela nr 2  (228.6 KB)
Informacja o realizacji przedsięzwięć - programy, projekty lub zadania pozostałe - stan na 30.06.2012 r.
Tabela nr 3 (34.4 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - stan na 30.06.2012 r.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (245.4 KB)

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2012 r.

Rb-NDS (894.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (3.7 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (912.8 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (1.1 MB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z (754.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-50 (537.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (455 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50 (706.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (819.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (860.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (570.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (224.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (242.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (955.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-N (600.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo, samorządowej instytucji kultury

Rb-Z (794.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej osoby prawnej, samorządowej instytucji kultury


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za IV kwartał 2012 r.

Rb-NDS (69.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-PDP (59.3 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-ST (43.6 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
Rb-27S  (557.3 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28S  (1.1 MB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-Z (127.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-UZ (120.9 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
Rb-UN  (42 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Rb-N (97.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-50 (71.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50 (68.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50 (94.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządoowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50  (135.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-27ZZ (138 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-UN (57.4 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Rb-N  (106.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-UZ (160.8 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
Rb-Z (132.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2012 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2013 z 27.03.2013 r. (67.8 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2012 rok

Tabela nr 1 do Zarządzenia 36/2013 (1.2 MB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2012 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 36/2013 (3.1 MB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2012 rok. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 36/2013 (159.9 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2012 rok. Przychody i rozchody.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 36/2013 (3.1 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2012 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (638 KB)
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława w 2012 roku.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (586.5 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (298.4 KB)
Zrealizowane w 2012 roku zakupy inwestycyjne.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (1.6 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (142.1 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława w 2012 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (250.2 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII 2012 r.

Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (83.1 KB)
Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (686.2 KB)
Sprawozdanie z działalności za 2012 rok - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (219.8 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2012.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (440.7 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oława w 2012 roku.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok (626.1 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo - rekreacyjnych.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania finansowego za 2012 rok (278.8 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 36/2013 (1.2 MB)

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 36/2013 (1.2 MB)
Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na 31.12.2012 r.Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/302/2013 z dnia 12.06.2013 r. (26.5 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2012 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława XLVI/303/2013 z dnia 12.06.2013 r. (34.6 KB)
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2012.

 

Liczba odwiedzin : 547
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2012-04-26 14:17:16
Czas publikacji: 2012-04-26 14:17:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak