Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

  

Uchwała Nr IV/268/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. (105.8 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/269/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. (121.7 KB)
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2013.

Uchwała Nr IV/270/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. (115.9 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Uchwała Nr IV/324/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. (136.1 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Oława kredytu w wysokości 900.000 zł, wnioskowanego na wyprzedzające finansowanie projektu "Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieic wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików" w ramach Priorytetu 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska" Działania 4.2 RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr IV/28/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r.  (122.1 KB)
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Oława nr XXXVII/203/2012 z 28 grudnia 2012 roku.


Uchwała Nr IV/29/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. (132.6 KB)
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXVII/202/2012 Rady Gminy Oława z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031 oraz Uchwale Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Oława nr XXXVII/203/2012 z 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr IV/215/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 września 2013r. (143.9 KB)
w sprawie opinii o przedłożonej przez wójta gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

 

Uchwała Nr IV/225/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 października 2013r. (179.3 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu w wysokości 1.600.000 zł wnioskowanego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gminie Oława objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Uchwała Nr IV/258/2013 Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2013r. (142.4 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

 

Uchwała Nr IV/259/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2013r. (122.3 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/88/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 kwietnia 2014r. (140 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Oława w 2013 roku.

 

Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Czas wytworzenia: 2012-12-19 11:00:37
Czas publikacji: 2012-12-19 11:00:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak