Budżet na 2013 rok 

 

  

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Oława nr XXXVII/203/2012 z dnia 28.12.2012 r. (109.5 KB)

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (479.8 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok.
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (1003.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok.
Tabela nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (16.4 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (162.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok.
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (60.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (114.5 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (18 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012  (74.2 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku.
Tabela nr 4a do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (56.6 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Tabela nr 4b do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (56.4 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Tabela nr 4c do uchwały budżetowej nr XXXVII/203/2012 (15.6 KB)
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujete w uchwale budżetowej na rok 2013.
Uchwała nr XXXVII/203/2012 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Liczba odwiedzin : 476
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2013-01-08 14:05:17
Czas publikacji: 2013-01-08 14:05:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak