Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2013 roku 

 

  

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I kwartał 2013 r.

Rb-NDS  (305.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (2.9 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-Z (351.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N (330.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-50 (553.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (546.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (400.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za II kwartał 2013 r.

Rb-NDS (79.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S (738.7 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S (1.5 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z (154.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N (130.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50 (78.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (73.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (109.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (123.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ (190.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-N (151.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo, samorządowej instytucji kultury.

Rb-Z (184.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej osoby prawnej, samorządowej instytucji kultury.

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2013 z 20.08.2013r. (31.6 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława

Tabela nr 1 do Zarządzenia 118/2013 (502.8 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 118/2013 (1004.3 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 118/2013 (42.8 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 118/2013 (1.7 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (576.1 KB)
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława za I półrocze 2013 roku.


Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (235 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2013 r.

Załącznik nr 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (79.5 KB)
Realizacja zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013r.


Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (471.9 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.


Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (104.6 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława w I półroczu 2013 roku.


Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (163.6 KB)
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-VI 2013 r.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (293.8 KB)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za I półrocze 2013 roku.


Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (156.7 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2013 roku.


Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (409.5 KB)
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego: Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Oława poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach sekcji SKS i UKS, uczestnictwo w systemie współzawodnictwa szkół i związków sportowych oraz organizację letnich i zimowych obozów sportowo-turystycznych w 2013 roku.


Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (232.3 KB)
Sprawozdanie półroczne z wykonania zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych.


Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (156.8 KB)
Realizacja wydatków na dzień 30.06.2013r. przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.


Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013r. (109.6 KB)
Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w I półroczu 2013 roku.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 118/2013 (41.8 KB)
Informacja realizacji przedsięwzięć w I połowie 2013 roku.

Tabela nr 1 (246.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF - realizacja na dzień 30.06.2013r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF za I półrocze 2013 r. (264.9 KB)
Opis realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oława na lata 2013-2031 za I półrocze 2013r.

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2013 r.

Rb-NDS (78.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (783.7 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.6 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (138.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z (168.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-50 (95.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (119.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50 (95.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (85.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (83.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (139.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (146.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (218.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (195.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-N (165.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo

Rb-Z (196.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczycieli i gwarancji - zbiorczo

Rb-ZN (91.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu  Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych.

 

 

Miesięczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za okres od początku roku do 31.12.2013r.

Rb-27S (756.3 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.5 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za IV kwartał 2013 r. 

Rb-NDS (85.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-PDP  (79.1 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST (59.9 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-27S (891.9 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.7 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (153.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z (211.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ (186.4 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-UN (69.3 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Rb-50 (123.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (200.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50 (98.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (138 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (216.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 60/2014 z 21.03.2014r. (28.5 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 60/2014 (65.3 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2013 rok. Dochody.

Tabela nr 1a do Zarządzenia 60/2014 (643.7 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2013 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 60/2014 (48.4 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2013 rok. Wydatki.

Tabela nr 2a do Zarządzenia 60/2014 (933.4 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2013 rok. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 60/2014 (38.8 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2013 rok. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 60/2014 (1.6 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (428.6 KB)
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława za 2013 r.


Załącznik nr 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (92.8 KB)
Zrealizowane w 2013 roku zakupy inwestycyjne.

Załącznik nr 1c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok.  (232.8 KB)
Wykonane remonty w 2013 roku.


Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (131.7 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.


Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (132.5 KB)
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.


Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (476 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok w dziale 854 Edukacyjna Opieka i Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (194.6 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (188 KB)
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (312.5 KB)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za 2013 rok.


Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2013 rok. (120.7 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2013 rok.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 60/2014 (234.4 KB)
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2031 i realizacji przedsięwzięć w 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2031 i realizacji przedsięwzięć w 2013 roku. (43.2 KB)
Informacja o zrealizowanych w 2013 roku wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2031 i realizacji przedsięwzięć w 2013 roku. (213.6 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania pozostałe - wykonanie za 2013 rok.

Opis realizowanych w 2013 przedsięwzięć. (251.5 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 60/2014 (759 KB)
Informacja o stanie mienia komunalnego, stan na 31.12.2013 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVI/394/2014 z 29 maja 2014r. (29.3 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2013 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVI/395/2014 z 29 maja 2014r. (39.1 KB)
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2013.

 

Liczba odwiedzin : 729
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2013-04-26 11:24:59
Czas publikacji: 2013-04-26 11:24:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak