Budżet na 2014 rok 

 

  

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Gminy Oława nr LVIII/345/2013 z 20.12.2013r. (129 KB)
Tabela nr 1 (551.8 KB) - Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok
Tabela nr 2 (1.5 MB)- Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok
Tabela nr 3 (57.3 KB)- Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
Tabela nr 4a (202.6 KB) - Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
Tabela nr 4b (291.8 KB) - Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Tabela nr 4c  (32.7 KB)- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, ujęte w uchwale budżetowej na rok 2014
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (2.5 MB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (64.6 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (237.5 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (23.5 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (53.6 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku.
Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr LVIII/345/2013 (82.7 KB)
Załącznik nr 1 (86.2 KB)do uzasadnienia autopoprawki w planowanych dochodach na 2014
Załącznik nr 2 (170.9 KB) do uzasadnienia autopoprawki w planowanych wydatkach na 2014
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Gminy Oława nr LVIII/345/2013 wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/401/2014  z 27.06.2014r. (41.7 KB)
w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w sprawie uchylenia uchwały z 29 kwietnia 2014r. nr LXV/291/2014 w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr II/6/2014  z 1.12.2014r. (63.3 KB)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2014-01-09 12:43:20
Czas publikacji: 2014-01-09 12:43:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak