Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2014 roku 

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I kwartał 2014 r.

Rb-NDS (263.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (851.3 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.3 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-Z (91.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N (350.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za II kwartał 2014 r.

Rb-NDS (263.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S (900.7 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z  (90.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N  (350.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50 (289 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (451 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (310.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50 (477.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ (379.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2014 z 14.08.2014r. (29.8 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 145/2014 (49.9 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku. Dochody.

Tabela nr 1a do Zarządzenia 145/2014 (560.2 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 145/2014 (723.3 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku. Wydatki.

Tabela nr 2a do Zarządzenia 145/2014 (235.3 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 145/2014 (34.2 KB)
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 145/2014 (1.5 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (670.4 KB)
Opis z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława za I półrocze 2014 roku.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r.  (92.1 KB)
Zakupy inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2014 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (109.2 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie na 30.06.2014r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (147.6 KB)
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (290.8 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (116.5 KB)
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2014 rok.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (183.8 KB)
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-VI 2014r.

 

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (129 KB)
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za I półrocze 2014 roku.

 

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014r. (62.1 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku - wykonanie na 30.06.2014r.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 145/2014 (40.8 KB)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I połowie 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2014-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2014r. (195 KB)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031.

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2014-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2014r. (239.3 KB)
Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wykonanie na 30.06.2014

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2014-2031 i ralizacji przedsięwzięć w I połowie 2014r. (374.8 KB)
Opis z realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF gminy Oława za I-sze półrocze 2014 roku.

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za III kwartał 2014 r.

Rb-NDS (265.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S (942 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S - korekta (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-Z (90.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N (349.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

 

Miesięczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława na dzień 31.12.2014r.

Rb-27S (899.7 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowychTabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za IV kwartał 2014 r. 

Rb-NDS (264.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-PDP (233.8 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST (200.7 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-27S (922.5 KB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-27S Korekta (921.8 KB)

Rb-28S (1.4 MB)
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N (349.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-N Korekta (351.1 KB)

Rb-Z (94.1 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ (333.3 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-50 (313.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (463.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50 (293.3 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 (484.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ (380.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


Rb-ZN (350.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/48/2015 z 29.05.2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2014 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr X/49/2015 z 29.05.2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2014

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2015 z 27.02.2015r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 33/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2014 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 33/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2014 rok. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 33/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2014 rok. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 33/2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok w dziale 854 Edukacyjna Opieka i Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za 2014 rok.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2014 rok.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2014 rok.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 33/2015
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2031 i realizacji przedsięwzięć w 2015 roku.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 33/2015
Informacja o stanie mienia komunalnego, stan na 31.12.2014 rok.

 

Liczba odwiedzin : 1480
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2014-04-17 09:06:51
Czas publikacji: 2016-04-18 08:59:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak