Od 1 stycznia 2015r. Gmina Oława przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne 

 

 

Na podstawie Uchwały z Nr LXXII/438/2014 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2014r. oraz art. 6 c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz.391 ze zmianami) Wójt Gminy Oława informuje:


Od dnia 1 stycznia 2015r. Gmina Oława przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/438/2014 z 30.10.2014r. (87.9 KB)

 


OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Do dnia 12.12.2014 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) składają w Urzędzie Gminy Oława deklarację na obowiązującym wzorze formularza.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Oława nr III/4/2015 z 19.12.2014r. (478.5 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości zamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/14/2014 z 19.12.2014r.(63 KB)
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.

 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, położonej na terenie Gminy Oława zostanie objęty nowym systemem gospodarowania odpadami i będzie zobowiązany uiszczać opłatę na rzecz Gminy Oława wg złożonej deklaracji.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni wypowiedzieć aktualną umowę z firmą wywozową, aby uniknąć podwójnej opłaty od 1 stycznia 2015r. tj. zarówno:

• firmie wywozowej na podstawie niewypowiedzianej umowy,

• gminie na podstawie złożonej deklaracji.

Rozwiązanie obowiązującej umowy powinno nastąpić ze skutkiem na koniec grudnia 2014 r., tak by z dniem 1 stycznia 2015 r. właściciel nieruchomości nie zamieszkałej podlegał tylko obowiązkowi uiszczania opłat określonych uchwałą Rady Gminy Oława w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jednocześnie informujemy, że rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, nie powoduje po stronie podmiotu wygaśnięcia prawa do ubiegania się o zwrot zaległych opłat za okres świadczonych usług.


INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODADAMI KOUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŁAWA

Od dnia 01.01.2015 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012, poz. 391 ze zmianami), na mocy Uchwały Nr LXXII/438/2014 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2014r., Gmina Oława przejmie obowiązki odbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych. Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Gmina Oława przejmie odbiór wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zalicza się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną, firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą rozwiązać obowiązujące umowy z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Oława.

Do dnia 12.12.2014 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) składają w Urzędzie Gminy Oława deklarację na obowiązującym wzorze formularza. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest częścią deklaracji, właściciele nieruchomości niezamieszkałej obliczają samodzielnie w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów komunalnych i obliczoną wielkość pojemników na terenie danej nieruchomości (selektywnie lub w sposób zmieszany).

 

Rada Gminy Oława ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny:

 1. 0,06 m3 - 51,29 zł/ m- c
 2. 0,12 m3 - 61,26 zł/ m-c
 3. 0,24 m3 - 81,20 zł/ m-c
 4. 0,36 m3 - 101,15 zł/ m-c
 5. 0,66 m3 - 151,00 zł/ m-c
 6. 0,77 m3 - 169,28 zł/ m-c
 7. 1,1 m3 - 224,13 zł/ m-c
 8. 5 m3 - 952,25 zł/ m-c
 9. 7 m3 - 1.284,63 zł/ m-c
 10. 8 m3 - 1.450,81 zł /m-c
 11. 10 m3 - 1.783,19 zł/ m-c

 

Rada Gminy Oława ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny:

 1. 0,06 m3 - 31,88 zł/ m-c
 2. 0,12 m3 - 37,18 zł/m-c
 3. 0,24 m3 - 47,80 zł/ m-c
 4. 0,36 m3 - 58,42 zł m-c
 5. 0,66 m3 - 84,97 zł m-c
 6. 0,77 m3 - 94,70 zł/ m-c
 7. 1,1 m3 - 123,90 zł/ m-c
 8. 5 m3 - 535,66 zł m-c
 9. 7 m3 - 712,62 zł/ m-c
 10. 8 m3 - 801,11 zł/ m-c
 11. 10 m3 - 944,74 zł m-c

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/443/2014 z 6.11.2014r. (94.9 KB)
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy gminy (do czasu otrzymania informacji o numerze konta indywidualnego) , do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 15 lutego 2015 r. Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej otrzyma informację o numerze swojego konta indywidualnego.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/440/2014 z 30.10.2014r. (93.6 KB)
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

W zamian za uiszczoną opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. 1 raz na 2 tygodnie zmieszane odpady komunalne
 2. 1 raz na 2 tygodnie (suche) zmieszane odpady komunalne
 3. 1 raz na 2 tygodnie bioodpady (w miesiącach V-X 1 raz na tydzień)
 4. 1 raz na miesiąc szkło opakowaniowe

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/439/2014 z 30.10.2014r. (107.5 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.

 

Od 1.01.2015 r. do obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych należy:

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

 2. Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób by nie zalegały na powierzchni nieruchomości;

 3. Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach;

 4. Odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Oława w drodze przetargu publicznego. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża swoją posesję w pojemniki ( pojemnik ) do gromadzenia odpadów komunalnych.

 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w trzy pojemniki:

 1. do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego;
 2. do selektywnego zbierania bioodpadów;
 3. do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych ( po segregacji )

 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują nieselektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w pojemnik:

1) do zbierania odpadów zmieszanych (niesegregowanych)

Inne selektywnie zbierane frakcje (m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i odpady budowlane nie pochodzące z wykonywanej działalności), właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, gdzie na terenie gminy Oława zlokalizowany będzie taki punkt. Istniejące obecnie punkty selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ( PET, papier, metal i szkło ) otrzymały status Pomocniczych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PPSZOK) i będą funkcjonować po dniu 01 stycznia 2015r. na dotychczasowych zasadach.

Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godz. 18:00 w dni pracujące, zgodnie z opracowanym przez operatora harmonogramem. Harmonogram będzie wskazywał zawsze ten sam dzień tygodnia dla danej miejscowości, w którym operator będzie odbierał odpady wg określonej częstotliwości. Obowiązkiem mieszkańców będzie wystawienie przed posesję odpowiednich rodzajów pojemników do godz. 6:00 w ustalonym dniu odbioru odpadów, chyba, że ich nieruchomość będzie wyposażona w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach za zgodą i wiedzą właściciela nieruchomości.

 

Liczba odwiedzin : 2303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-11-19 11:00:41
Czas publikacji: 2015-10-30 12:34:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak