Wersja archiwalna

Zmiany w sposobie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

 

 

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie Uchwały Nr LXX/437/2014 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2014r. w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Oława oraz na podstawie Uchwały nr LXXII/439/2014 Rady Gminy z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława


Wójt Gminy Oława informuje o istotnych zmianach w w/w regulaminach:

  • dopuszcza się gromadzenie w jednym worku o pojemności nie większej niż 120 l odpadów: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe w sytuacji całkowitego zapełnienia tego pojemnika; worek należy umieścić bezpośrednio przy pojemniku w dniu odbioruodpadów,
  • dopuszcza się gromadzenie w jednym worku o pojemności nie większej niż 120 l odpadów ogrodowych (ściętej trawy i liści) w sytuacji całkowitego zapełnienia tego pojemnika; worek winien mieć producencie wskazanie przeznaczenia i należy go umieścić bezpośrednio przy pojemniku w dniu odbioru odpadów,
  • właściciel, który wyposaży nieruchomość w kompostownik i zadeklaruje gromadzenie bioodpadów w taki sposób, jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/437/2014 z 30.10.2014r. (156.8 KB)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.

 

- Odpady zielone i inne biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne), w miesiącach maj – październik odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień, w miesiącach listopad – kwiecień odpady te odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W zabudowie wielorodzinnej w/w odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/439/2014 z 30.10.2014r. (107.5 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.


W przypadku zmiany sposobu gromadzenia bioodpadów (przydomowy kompostownik) należy wypełnić deklaracje na nowym druku dostępną poniżej oraz w Urzędzie Gminy Oława, ul. Nowodojazdowa 9; 55-200 Oława i Urzędzie Gminy Oława, pl. Piłsudskiego 28;55-200 Oława

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Oława nr III/14/2014 z 19.12.2014r. (464.8 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych.

 

Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-11-19 11:48:09
Czas publikacji: 2015-10-30 12:35:52
Data przeniesienia do archiwum: 2016-01-13