2014r. - Rejestr uchwał 

 

 

 

- Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Oława- Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy Oława
- Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława
- Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031

- Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2014 rok
- Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr III/8/2014
- Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania
 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława".
- Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Oława w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK".
- Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie wystąpienia gminy Oława ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry w ramach Osi Leader.
- Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji "Stanowice".
- Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.
- Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/431/2014 Rady Gminy Oława z 30.09.2014r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" działającego jako Lokalna Grupa Działania.

 

 

- Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr IV/17/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok
- Uchwała Nr IV/18/2014 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta gminy Oława.
- Uchwała Nr IV/19/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława na 2015 rok.

 

Liczba odwiedzin : 585
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2014-12-05 14:41:56
Czas publikacji: 2015-09-03 10:12:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak