Budżet na 2015 rok 

 

  

Uchwała Budżetowa na 2015 r. Rady Gminy Oława nr III/8/2014 (54.3 KB)
Tabela nr 1  (342.5 KB)- Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku
Tabela nr 2 (226.8 KB) - Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku
Tabela nr 3  (19.3 KB)- Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
Tabela 4a (141.6 KB) - Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
Tabela 4b (152.8 KB) - Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Tabela 4c (21 KB) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujęte w uchwale budżetowej na rok 2015.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej III/8/2014 (36.7 KB)
Plan zdań inwestycyjnych w 2015 roku
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej III/8/2014 (27.5 KB)
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej III/8/2014 (41.9 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej III/8/2014 (25.2 KB)
Plan dochodów i wydatków na 2015 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej III/8/2014 (40.4 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku.
Uzasadnienie  (46.5 KB)
do zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2015 w stosunku do projektu z 12.11.2014r.
Załącznik nr 1 (24.3 KB) do uzasadnienia autopoprawki w planowanych dochodach 2015 roku
Załącznik nr 2 (21.6 KB) do uzasadnienia autopoprawki w planowanych wydatkach 2015 roku

 

Liczba odwiedzin : 1426
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2014-12-31 11:48:09
Czas publikacji: 2014-12-31 11:48:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak