2015r. - Rejestr uchwał 

 

 

 

- Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2015r.
- Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Oława wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu.

 

- Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.
- Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski w gminie Oława.
- Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2015 z 19.01.2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2015 r.

 

- Uchwała Nr VII/27/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr VII/28/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
- Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie
aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z 19.12.2014r.
- Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
- Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) Wywołującego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018.

 

- Uchwała Nr VIII/32/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.
- Uchwała Nr VIII/33/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
- Uchwała Nr VIII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2014 rok
- Uchwała Nr VIII/35/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2015.
- Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr LXVII/404/2014 z 27.06.2014r.
- Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
- Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 z 19.12.2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 

- Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.
- Uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
- Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
- Uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie
dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bystrzyca.
- Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie
zmiany uchwały nr V/20/2015 z 19.01.2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2015r.

 

 

- Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2014 rok.
- Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2014
- Uchwała Nr X/50/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.
- Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
- Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną na wpierania nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Oława
- Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Oława w ramach pomocy de minimis
- Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, na dofinansowanie prac remontowych elewacji wieży kościelnej Kościoła Filialnego p.w. Trójcy Świętej w Gaju Oławskim.
- Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie potwierdzenia członkowstwa Gminy Oława w Stowarzyszeniu "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania.
- Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy ale powstają odpady komunalne.

 

 

- Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała nr XI/59/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława" opracowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
- Uchwała nr XI/60/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2015r.
- Uchwała nr XI/61/2015 w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Oława

 

 

- Uchwała Nr XII/62/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

 

- Uchwała Nr XIII/63/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XIII/64/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała Nr XIII/65/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oława na lata 2015-2025
- Uchwała Nr XIII/66/2015 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Oławie.
- Uchwała Nr XIII/67/2015 w sprawie zwrotu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w obrębie Bystrzyca.

 

- Uchwała Nr XIV/68/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XIV/69/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała nr XIV/70/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z 29 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.
- Uchwała nr XIV/71/2015 w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
- Uchwała nr XIV/72/2015 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
- Uchwała nr XIV/73/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych w kadencji 2016-2019
- Uchwała nr XIV/74/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie
- Uchwała nr XIV/75/2015 w sprawie zawarcia umowy z gminą miasto Oława w przedmiocie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie, uruchomieniu i prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

 

- Uchwała Nr XV/76/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XV/77/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała Nr XV/78/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XV/79/2015 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XV/80/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- Uchwała Nr XV/81/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z 27.06.2014r.
- Uchwała Nr XV/82/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Owczarach, Owczary 53, 55-200 Oława, na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej Kościoła p.w. św. Marcina w Owczarach.
- Uchwała Nr XV/83/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach, Małujowice 65, 49-318 Skarbimierz, na dofinasowanie remontu placu przy Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Psarach.

 

 

- Uchwała Nr XVI/84/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XVI/85/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała Nr XVI/86/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".
- Uchwała Nr XVI/87/2015 w sprawie zatwierdzenia Programu działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na 2016 rok.
- Uchwała Nr XVII/88/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Oława z 29 maja 2015r. w sprawie potwierdzenia członkostwa gminy Oława w Stowarzyszeniu "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania.

 

 

- Uchwała Nr XVII/89/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała Nr XVII/90/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
- Uchwała Nr XVII/91/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XV/78/2015 z 30.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XVII/92/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
- Uchwała Nr XVII/93/2015 w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów na terenie gminy Oława
- Uchwała Nr XVII/94/2015 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
- Uchwała Nr XVII/95/2015 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
- Uchwała Nr XVII/96/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 

- Uchwała nr XVIII/97/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031
- Uchwała nr XVIII/98/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
- Uchwała nr XVIII/99/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Gminy Oława nr XVIII/100/2015
- Uchwała nr XVIII/101/2015 w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
- Uchwała nr XVIIII/102/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na terenie gminy Oława.
- Uchwała nr XVIII/103/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.
- Uchwała nr XVIII/104/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oława.
- Uchwała nr XVIII/105/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oława oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Uchwała nr XVIII/106/2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Oława oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
- Uchwała nr XVIII/107/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2016r.

 

Liczba odwiedzin : 1635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2015-01-26 12:49:48
Czas publikacji: 2016-01-13 09:46:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak