Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2015 roku  

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I kwartał 2015r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za II kwartał 2015 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2015 z 25.08.2015r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 170/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 170/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 170/2015
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 170/2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Oława w I półroczu 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2015 r.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Zakupy inwestycyjne - wykonanie na dzień 30.06.2015r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie na 30.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.06.2015r.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015r.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku - wykonanie na 30.06.2015r.

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 170/2015
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I połowie 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2015-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2015r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031.

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2015-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2015r.
Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wykonanie na 30.06.2015

Załącznik nr 2a do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2015-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2015r.
Informacja z realizacji przedsięwzięć realizowanych przez gminę Oława w I półroczu 2015 roku.

 


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za III kwartał 2015 r.

Rb-NDS
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za IV kwartał 2015 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-NDS - korekta

Rb-PDP
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-PDP - korekta

Rb-ST
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-27S - korekta

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-N - korekta

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2016 z 16.03.2016r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 47/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Dochody.

Tabela nr 1a do Zarządzenia 47/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 47/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Wydatki.

Tabela nr 2a do Zarządzenia 47/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 47/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 47/2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok w dziale 854 Edukacyjna Opieka i Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za 2015 rok.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2015 rok.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2015 rok.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 47/2016
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2031 i realizacji przedsięwzięć w 2015 roku.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 47/2016
Informacja o stanie mienia komunalnego, stan na 31.12.2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/137/2016 z 19.05.2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gmina Oława za 2015 r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/138/2016 z 19.05.2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oława za rok 2015.

 

Liczba odwiedzin : 890
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Oława Danuta Król
Czas wytworzenia: 2015-05-04 10:51:57
Czas publikacji: 2016-05-31 08:10:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak