Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

 

 

Na podstawie Uchwały z Nr XVIII/102/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2015r. oraz art. 6 j ust 3b i 3c oraz 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688) Wójt Gminy Oława informuje:

  • od 1 stycznia 2016r. Gmina Oława ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na terenie gminy Oława

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokości opłat składają w Urzędzie Gminy Oława deklarację na obowiązującym wzorze formularza: Uchwała XVIII/105/2015 z 30.12.2015r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku:
druk DO-3 w formacie pdf,
-
druk DO-3 w formacjie doc

Od dnia 01.01.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013, poz. 1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688 ), na mocy Uchwały Nr XVIII/103/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2015r., gmina Oława określiła:
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013, poz. 1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688 ), na mocy Uchwały Nr XVIII/104/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2015r., gmina Oława określiła:
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oława
Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanie są przez podmioty zobowiązane bez wezwania z góry, w terminie do 30 kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Liczba odwiedzin : 682
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Referat Gospodarki Komunalnej
Czas wytworzenia: 2016-01-13 09:23:12
Czas publikacji: 2016-04-18 13:55:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak