2016r. - Rejestr uchwał 

 

 

- Uchwała nr XIX/108/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031
- Uchwała nr XIX/109/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
- Uchwała nr XIX/110/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława na 2016r.
- Uchwała nr XIX/111/2016 w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
- Uchwała nr XIX/112/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
- Uchwała nr XIX/113/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020".
- Uchwała nr XIX/114/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018"
- Uchwała nr XIX/115/2016 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z 19.12.2014r.
- Uchwała nr XIX/116/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
- Uchwała nr XIX/117/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ireneusza Żaka na brak odpowiedzi gminy Oława.

 

 

- Uchwała nr XX/118/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława" oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

 

- Uchwała nr XXI/119/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała nr XXI/120/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała nr XXI/121/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Brzeg".
- Uchwała nr XXI/122/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Jaczkowice.
- Uchwała nr XXI/123/2016 w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gaci.

 

- Uchwała nr XXII/124/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała nr XXII/125/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała nr XXII/126/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2015 rok
- Uchwała nr XXII/127/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Oława
- Uchwała nr XXII/128/2016 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2016.

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/129/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/130/2016
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/131/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonych - Uchwałą Rady Gminy Oława nr XX/44/2015 z 30.04.2015r.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/132/2016
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Oława, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/133/2016
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/134/2016
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub oboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/135/2016
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/136/2016
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Zabardowice.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/137/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2015 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/138/2016
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oława za rok 2015.

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/139/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/140/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/141/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/59/2015 Rady Gminy Oława z 30.06.2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Oława" opracowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/141/2016 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Oława.

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/143/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/144/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/145/2016 w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/146/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/147/2016 w sprawie upoważnienia wójta gminy Oława do zawarcia porozumienia z burmistrzem Jelcza-Laskowice w sprawie kierowania mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/148/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/112/2016 z 25.01.2016r. Rady Gminy Oława w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/149/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2016r.
- Uchwała Rady Gminy Oława na XXVI/150/2016 w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Oława.


- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/151/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/152/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/153/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/154/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława, oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/155/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/156/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/157/2016 w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/158/2016 w sprawie zmiany uchwały XX/234/2004 Rady Gminy Oława z 27 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminy Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/159/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, ul. Nowy Otok 8, 55-200 Oława, na dofinansowanie prac zabezpieczających przed szkodnikami konstrukcji drewnianych zabytku oraz elementów drewnianych wyposażenia, tj. ołtarz, sufity, podłogi, ławki, chór, wieża Kościoła Filialnego p.w. Narodzenia NMP w Marszowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/160/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu  na realizację zadania pn. "Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Kraków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+960÷4+200 ETAP I".
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/161/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie tymczasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/162/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/163/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/165/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/166/2016 w sprawie zmian uchwały XXVII/153/2016 Rady Gminy Oława z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/167/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Siedlce
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/168/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/169/2016 w sprawie poparcia wniosku o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 455 i dalej nr 369 łączącej miejscowości Jelcz-Laskowice z gminy Oława.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/170/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/171/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/172/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/173/2016 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy wiejskiej Złotoryja przeznaczonej na przystosowanie lokali do zakwaterowania pogorzelców z miejscowości Nowa Ziemia.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/174/2016  przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Jaworznie na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu nowych drewnianych okien z pakietami zespolonymi w wymiarach powtarzających oryginał, w kolorze historycznym w Kościele Filialnym p.w. św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/175/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/176/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr 170/7 położonej w Zakrzowie.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/178/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/179/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok, w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/180/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/181/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/182/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/183/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/184/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/185/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Owczary, Oleśnica Mała w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/186/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/187/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/188/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/189/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Marszowice, Miłonów, Sobocisko, Lizawice, Zabardowice w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/190/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/191/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/192/2016
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/193/2016
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2016 Rady Gminy Oława z dnia 28.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/194/2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/195/2016
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/196/2016
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Oława.

 

  •     XXXIII Sesja Rady Gminy Oława z dnia 30.12.2016r.- treść uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/197/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/198/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/199/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Oława nr XXXIII/200/2016
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/201/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działka nr 100/7 położonej w Marszowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/202/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działka nr 155/1 położonej w Siecieborowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/203/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/204/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/205/2016 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Miasto Oława i Gminą Oława dot. wspólnej realizacji zadania pn. "Aktywnie z biegiem rzeki - stworzenie sieci szlaków, drób i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na trenie miasta Oława i gminy Oława" planowanego do konkursu w ramach poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne - nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020".
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/206/2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oława nr LV/332/2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/207/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów na każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/208/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego gminy Oława, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/209/2016 w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/210/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy, oznaczonej jako działka nr 459/7, położonej w Godzikowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/211/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok.

 

Liczba odwiedzin : 1158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2016-02-01 09:33:38
Czas publikacji: 2017-01-23 14:24:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak