Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2016 roku  

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za miesiąc styczeń 2016r.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I kwartał 2016 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
Korekta Rb-27S

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych
Korekta Rb-ZN

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

 

 


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za II kwartał 2016 r.

 

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
Korekta Rb-27S

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych
Korekta Rb-ZN

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2016 roku

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2016 z 29.08.2016r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 145/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2016 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 145/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2016 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 145/2016
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2016 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 145/2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława na I półrocze 2016
Zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława na I półrocze 2016
Wydatki remontowe

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Informacja z realizacji w I półroczu 2016 roku budżetu gminy w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

Załącznik nr 6a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.06.2016r.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016r.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - wykonanie na 30.06.2016r.

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 145/2016
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I połowie 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2016-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2016r.
Informacja o kształtowaniu się w I półroczu WPF na lata 2016-2031

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2016-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2016r.
Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wykonanie na 30.06.2016

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za III kwartał 2016 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych
Korekta Rb-ZN

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za IV kwartał 2016 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-PDP
Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

Rb-ST
Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Rb-UN
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.

Rb-UZ
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2016 z 21.03.2017r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 43/2017
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 43/2017
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2015 rok. Wydatki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 43/2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Zadania i zakupy inwestycyjne - wykonanie 31.12.2016r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w dziale 854 Edukacyjna Opieka i Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 roku.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

Załącznik nr 6a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016r.
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2016 rok.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2016 rok
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - wykonanie na 31.12.2016r.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia 43/2017
Informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2016-2031 w 2016 roku.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 43/2017
Informacja o stanie mienia komunalnego, stan na 31.12.2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/246/2017 z 26.05.2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2016 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/247/2017 z 26.05.2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2016

 

Liczba odwiedzin : 673
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Król Skarbnik Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2016-02-23 13:30:14
Czas publikacji: 2017-06-08 09:01:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak