Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 

 

 

PRAWO O ZGROMADZENIACH

 

Druk zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: wersja doc, wersja pdf

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia: wersja doc, wersja pdf

 

  1. Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń określa ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.1485).  
  2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
  3. Zgromadzenia wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
  4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana datą zgromadzenia (załącznik nr 1)
  5. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, którym jest organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną lub inna osoba która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego (załącznik nr 2).
  6. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia mają obowiązek zapewnić aby zgromadzenie odbywało się zgodnie z przepisami prawa oraz przeprowadzić zgromadzenie w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.
  7. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
  8. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator ze zdjęciem.
  9. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.
  10. Zgromadzenie może rozwiązać przewodniczący zgromadzenia, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkowują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy lub przepisy karne. Zgromadzenie może też rozwiązać przedstawiciel organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach po wcześniejszym uprzedzeniu przewodniczącego o występujących nieprawidłowościach.

 

 

Liczba odwiedzin : 372
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Gierula
Czas wytworzenia: 2016-12-09 11:15:18
Czas publikacji: 2016-12-09 11:26:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak