2017r. - Rejestr uchwał  

 

 

 

  • XXXIV Sesja Rady Gminy Oława z dnia 18.01.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

    - Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/212/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.
    - Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/213/2017 w sprawie przyjęcia środków dofinansowaniu lub zabezpieczenia ich zwrotu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji" dla przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0185/16 pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława".

- Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXV/214/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/215/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/216/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających gminie Oława i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/217/2017 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014r.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/218/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/204/2016 Rady Gminy Oław z 30.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/219/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ponadgminnego partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

 

- Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXVI/220/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/221/2017
w sprawie ustalenia jednolitych stawek opłat za usuwanie wszystkich drzew i krzewów.

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/222/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/223/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/224/2017 w sprawie zmiany uchwały XXXV/216/2017 Rady Gminy Oława z dnia 30.01.2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Oława i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/225/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława nr XXII/127/2016 z 30.03.2016r.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/226/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2016 rok.

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/227/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/228/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/229/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/230/2017 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2017.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/231/2017 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Oława z 17.02.2017r.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/232/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/233/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Ścinawa Polska
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/234/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/235/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/236/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice, gm. Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/237/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, gm. Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/238/2017 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.

 

 

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/239/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/240/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/241/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/242/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/243/2017 w sprawie wskazania uczniom obecnych klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019 w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/244/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława dla obszaru położonego w obrębie wsi Ścinawa Polska.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/245/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Ścinawa Polska.

 

XL Sesja Rady Gminy Oława z dnia 26.05.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/246/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2016 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/247/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2016
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/248/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/249/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/250/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Oława w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Oława.


XLI Sesja Rady Gminy Oława z dnia 30.06.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/251/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/252/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/253/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/254/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, ul. Nowy Otok 8, 55-200 Oława, na dofinansowanie prac remontowych elewacji kościoła filialnego p.w. Trójcy Świętej w Gaju Oławskim.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/255/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2017.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/256/2017 w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/257/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/258/2017 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/259/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.


XLII Sesja Rady Gminy Oława z dnia 14.08.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/260/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/261/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.


XLIII Sesja Rady Gminy Oława z dnia 31.08.2017r. -  kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/262/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/263/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/264/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową w gminie Oława w sprawie przyjęcia należności i zobowiązań przekształconego gimnazjum.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/265/2017 w sprawie zmiany uchwały  nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/266/2017 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Owczarach, Owczary 53, 55-200 Oława, na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Owczarach, działka nr 52, AM-2, obręb Owczary, jednostka ewidencyjna gmina Oława.
-
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/267/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Jaworowie na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu nowego drewnianego okna z pakietami zespolonymi w wymiarach powtarzających oryginał, w kolorze historycznym w Kościele Filialnym p.w. św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.
-
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/268/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/269/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

XLIV Sesja Rady Gminy Oława z dnia 26.09.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/270/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/271/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/272/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Bystrzycy w gminie Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/273/2017 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcinkowice z dnia 1 września 2017r.

 

XLV Sesja Rady Gminy Oława z dnia 27.10.2017r. - kliknij tutaj by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/274/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/275/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/276/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/277/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/278/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, ul. Nowy Otok 8, 55-200 Oława, na kontynuację remontu elewacji kościoła filialnego p.w. Trójcy Świętej w Gaju Oławskim
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/279/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława.
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/280/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/281/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/282/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Oława
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/283/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Oława

XLVI Sesja Rady Gminy Oława z 30.11.2017r. - kliknij tutaj, by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/284/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/285/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/286/2017 w sprawie nabycia przez Gminę Oława od Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Transbud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/287/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w gminie Oława, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bystrzycy i dotychczasowe Gimnazjum w Bystrzycy w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w Gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/288/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chwalibożycach w gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/289/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/290/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gaci w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaci w gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/291/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w Gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/292/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/293/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/294/2017 w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/295/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/296/2017 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczących przez gminę Oława w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XVLI/297/2017 w sprawie udzielenia przez gminę Oława dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu  na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 132.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/298/2017 w sprawie nabycia przez gminę Oława od Kazimierza Borkowskiego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/2 do udziałów w wysokości 4/6 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 136 położonych w obrębie Godzikowice.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/299/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

XLVII Sesja Rady Gminy Oława z 22.12.2017r. - kliknij tutaj, by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/300/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/301/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/302/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Gminy Oława nr XLVII/303/2017
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/304/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30.11.2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/305/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława - etap 1.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/306/2017 w sprawie nabycia przez gminę Oława od powiatu oławskiego kompleksu pałacowo-parkowego w Jakubowicach.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/307/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu gminy Oława na zadanie polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Oława" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Oława z 29.12.2017r. - kliknij tutaj, by przejść do treści uchwał

- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/308/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/309/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/310/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/311/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/312/2017 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Oława w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/313/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez gminę Oława.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/314/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/315/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok.
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/316/2017 w sprawie przyjęcia Programu "Gminna Oławska Karta Seniora".
- Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/317/2017 w sprawie przyjęcia tematu pracy stałych komisji Rady Gminy Oława w miesiącu styczniu 2018r.

 

Liczba odwiedzin : 861
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-01-24 13:02:39
Czas publikacji: 2018-01-08 11:19:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak