Sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące 2017 roku  

 

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I kwartał 2017 r.

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych

Rb-ZN
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconychTabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za II kwartał 2017 r.

 

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2017 z 25.08.2017r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.

Tabela nr 1 do Zarządzenia 137/2017
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2017 roku. Dochody.

Tabela nr 2 do Zarządzenia 137/2017
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2017 roku. Wydatki.

Tabela nr 3 do Zarządzenia 137/2017
Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2017 roku. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 137/2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2017 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Zadania inwestycyjne - wykonanie na dzień 30.06.2017r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Informacja z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za I półrocze 2017r.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017r.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 137/2017
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I połowie 2017 roku.

Załącznik nr 1 do Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2017-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2017r.
Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2017 WPF na lata 2017-2031

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2017-2031 i realizacji przedsięwzięć w I połowie 2017r.
Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF lata 2017-2031 - wykonanie na 30.06.2017

 

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za IV kwartał 2017 r.

 

Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rb-28S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-50
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-27ZZ
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rb-PDP
Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

Rb-ST
Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Rb-UZ
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Rb-ZN
Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2017 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2018 z 23.03.2018r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017 roku

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/350/2018 z 29.05.2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2017

 

 

 

Liczba odwiedzin : 481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-09-27 09:19:22
Czas publikacji: 2019-01-17 12:25:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak