Sesja XXXVIII z 30.03.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/227/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/228/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 201 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/228/2017

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/229/2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/230/2017
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2017.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/231/2017
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Oława z 17.02.2017r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/232/2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/233/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Ścinawa Polska

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/234/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXVIII/234/2017
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/234/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/235/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXVIII/235/2017
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/235/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/236/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice, gm. Oława.
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXVIII/236/2017
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/236/2017
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVIII/236/2017
Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/236/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/237/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, gm. Oława.
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXVIII/237/2017
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/237/2017
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVIII/237/2017
Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/237/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/238/2017
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.

 

Liczba odwiedzin : 134
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-04-25 11:25:45
Czas publikacji: 2017-04-25 12:10:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak