Sesja XXXIX z 28.04.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/239/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/240/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5  do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXIX/240/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXXIX/240/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/241/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/242/2017
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Opis zmiany
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/242/2017
Ujednolicony tekst Studium
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/242/2017
Rysunek Studium
legenda
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/242/2017
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.
Uzasadnienie do Uchwały XXXIX/242/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/243/2017
w sprawie wskazania uczniom obecnych klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019 w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/244/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława dla obszaru położonego w obrębie wsi Ścinawa Polska.
Załącznik graficzny do Uchwały XXXIX/244/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/245/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Ścinawa Polska.
Załącznik graficzny do Uchwały XXXIX/245/2017

 

Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-05-25 13:20:59
Czas publikacji: 2017-05-25 13:36:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak