Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice" 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach


Informacja z otwarcia ofert RG.271.16.4.2017.ZP z dnia 07.08.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.16.3.2017.ZP z dnia 26.07.2017 r. wraz z załącznikami
(w tym poprawiony wzór kosztorysu ofertowego)


RG.271.16.2.2017.ZP - Korekta wyjaśnień RG.271.16.1.2017.ZP w zakresie nazwy postępowania


Wyjaśnienia RG.271.16.1.2017.ZP z dnia 12.07.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

 

Liczba odwiedzin : 9610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-06-28 09:51:48
Czas publikacji: 2017-08-07 11:43:42
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-11