Wersja archiwalna

OD 1 SIERPNIA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZEŃ 

 

 


Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian., szczególnie jeżeli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.
Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ ustalane jest na okres roku – od dnia 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.
W związku ze zmianami w zakresie przyznawania świadczeń w ramach Programu 500+ w nowym okresie świadczeniowym obowiązywać będą nowe wzory wniosków  dostępne pod adresem:
/www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/


Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.

  • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowująca dziecko;
  • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
  • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  •  składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
  • rozszerzenie katalogu dochodów;
  • zmiana w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;
  • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
  • zmiana terminu uchylenia świadczenia;
  • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
  • osobiste stawiennictwo.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już od 1 sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.


Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Program 500 plus w pigułce

Ulotka Programu 500 plus 

Liczba odwiedzin : 307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-07-27 09:33:55
Czas publikacji: 2017-07-27 09:47:54
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-09