Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Jankowickiej, Szkolnej, Orlej, Sportowej w Marcinkowicach i ulicy Modrzewiowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem ulic, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.19.2.2017.ZP z dnia 22.08.2017 r.


Wyjaśnienia RG.271.19.1.2017.ZP z dnia 18.08.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Liczba odwiedzin : 242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-08-10 15:11:48
Czas publikacji: 2017-08-22 11:32:50
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-29