Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach w ul. Olchowej w gminie Oława" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.20.2.2017.ZP z dnia 28.08.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.08.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Cz. 1

Cz.2

 

 

 

Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-08-11 12:52:03
Czas publikacji: 2017-08-28 12:16:11
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-30