Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.24.2.2017.ZP z dnia 15.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumetacja projektowa

 

Liczba odwiedzin : 263
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-10-31 09:16:45
Czas publikacji: 2017-11-16 15:03:03
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-17