Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.26.1.2017.ZP z dnia 07.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.11.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-4

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

 

Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-11-22 13:56:46
Czas publikacji: 2017-12-07 12:17:40
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-12