Sesja XLVI z 30.11.2017 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/284/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/285/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan dochodów gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLVI/285/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XLVI/285/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 8 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan po zmianach dochodów i wydatków na 2017 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
Uzasadnienie do Uchwały XLVI/285/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/286/2017
w sprawie nabycia przez Gminę Oława od Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Transbud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/287/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w gminie Oława, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bystrzycy i dotychczasowe Gimnazjum w Bystrzycy w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w Gminie Oława.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/288/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chwalibożycach w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/289/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/290/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gaci w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaci w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/291/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w Gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/292/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/293/2017
w sprawie nadania Statutu Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/293/2017
Statut Gminnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/294/2017
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/295/2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/296/2017
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczących przez gminę Oława w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVLI/297/2017
w sprawie udzielenia przez gminę Oława dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu  na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 132.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/298/2017
w sprawie nabycia przez gminę Oława od Kazimierza Borkowskiego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/2 do udziałów w wysokości 4/6 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 136 położonych w obrębie Godzikowice.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/299/2017
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-12-19 11:02:47
Czas publikacji: 2017-12-19 11:26:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak