Wersja archiwalna

Informacja o grudniowej sesji Rady Gminy Oława - 29.12.2017r.  

 

 

Sesja Rady Gminy Oława odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Oława.

 

I. Otarcie sesji

II. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok
  3.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława - projekt uchwały
  4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława - projekt uchwały
  5. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Oława w zakresie odbierania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - projekt uchwały
  6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez gminę Oława. - projekt uchwały
  7. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji - projekt uchwały
  8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok - projekt uchwały
  9. w sprawie  przyjęcia Programu "Gminna Oławska Karta Seniora" - projekt uchwały

III. Komunikaty.

IV. Interpelacje i zapytania radnych

V. Sprawy różne

 

Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-12-28 09:07:50
Czas publikacji: 2017-12-28 09:07:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-03