Wersja archiwalna

Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 9.11.2018 r. znak GK.6220.11.2018.OS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D relacji Jaczkowice - Siecieborowice

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OŁAWA

O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 j.t.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 j.t.)

 

zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2018 r.,

wydano decyzję nr 18/2018 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D relacji Jaczkowice – Siecieborowice.

 

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie w pok. 18 (II.p) w godzinach urzędowania.

 

Decyzję uważa się za doręczoną stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

6220.11.2018.Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w trybie art. 49 k.p.a..pdf

Data: 2018-11-09 08:00:36 Rozmiar: 435.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2018-11-09 09:00:35
Czas publikacji: 2018-11-09 08:00:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-14