Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2017-12-15 14:06:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach"

2017-12-07 12:17:40
II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-12-04 12:28:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-11-16 15:03:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława"

2017-09-18 13:54:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach w ul. Olchowej w gminie Oława"

2017-08-28 12:16:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Jankowickiej, Szkolnej, Orlej, Sportowej w Marcinkowicach i ulicy Modrzewiowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem ulic, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej"

2017-08-22 11:32:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława"

2017-08-16 13:47:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-08 10:36:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice"

2017-08-07 11:43:42
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-07-14 12:32:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego nr 4 w rejonie ujęcia wody w Sobocisku, gmina Oława"

2017-07-06 13:29:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków łączących m.: Siedlce, Zakrzów, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Marszowice, Jaczkowice, Gaj Oławski"

2017-07-03 13:13:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków łączących miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Marszowice, Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława"

2017-06-30 11:44:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach w ul. Marcinkowicko-Stanowickiej i Lipowej w gminie Oława"

2017-06-23 13:28:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-06-12 10:48:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach"

2017-06-12 10:47:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2017-06-07 14:10:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach"

2017-06-02 12:17:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-05-31 13:30:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów"

2017-05-08 14:27:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza sportowego w Bystrzycy"

2017-04-27 13:28:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi do granicy działek w miejscowościach: Bystrzyca, Owczary, Marcinkowice, Stanowice, Gać, Chwalibożyce, Ścinawa Polska, w gminie Oława"

2017-04-24 12:45:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu przesyłowego Siedlce - Stanowice, gm. Oława oraz dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w Bystrzycy, Stanowicach, Marcinkowicach, Jankowicach, Zabardowicach, Godzikowicach, Ścinawie Polskiej, Oleśnicy Małej, Owczarach, Gać, gm. Oława"

2017-04-24 12:44:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Oława

2017-03-30 11:51:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława"

2017-03-10 12:10:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz z dociepleniem i kolorystyką świetlicy w Osieku, gmina Oława

2016-12-22 13:39:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Fiołkowej wraz z infrastrukturą w Stanowicach

2016-12-21 13:06:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach

2016-11-24 14:42:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę pionu komunikacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

2016-11-22 12:52:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-11-15 08:43:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów w latach 2017-2019

2016-11-08 12:31:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-08-09 11:45:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-08 14:10:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu przesyłowego Chwalibożyce - Godzikowice, gmina Oława

2016-07-04 13:10:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej w Marcinkowicach

2016-06-20 14:18:38
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na remonty chodników i zjazdów na terenie gminy Oława

2016-05-18 09:00:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Lizawicach (etap II)

2016-04-27 09:36:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki 172 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 188/3 w Stanowicach

2016-04-22 09:46:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława

2016-03-14 14:57:45