Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na

 Przebudowę pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleśnica Mała - I etap (stan surowy) (91KB)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zał. nr 1-2 (200KB)
 STWiOR - zał. nr 3 do SIWZ (2889KB)
 Przedmiar robót - zał. nr 4 do SIWZ (83KB)
 Umowa - zał. nr 5 do SIWZ (189KB)
 Projekt budowlany cz. 1 - zał. nr 6 do SIWZ (35KB)
 Projekt budowlany cz. 2 - zał. nr 6 do SIWZ (60KB)
 Projekt budowlany (cz. rysunkowa) - zał. nr 6 do SIWZ (682KB)
2007-08-07 10:02:00
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro

 Budowa linii kablowych 0.4 kV wraz ze złączami kablowym i szafkami pomiarowymi w obrębie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice (47KB)

 Wyjaśnienia z dnia 01.08.2007 r. (62KB)

 rys. nr 5 (59KB)
 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (112KB)

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (310KB)
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (508KB)
 Przedmiar robót (400KB)
 Dokumentacja projektowa (902KB)
2007-07-13 15:29:00
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro

 Roboty konserwacyjno -remontowe w budynku świetlicy w m. Gać (90KB)

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zał. nr 1-2 (210KB)
 Umowa - zał. nr 5 do SIWZ (83KB)
 STWiOR cz. 1 - zał. nr 3 do SIWZ (57KB)
 STWiOR cz. 2 - zał. nr 3 do SIWZ (404KB)
 Przedmiar robót - zał. nr 4 do SIWZ (192KB)
 Dokumentacja projektowa (posadzki) cz. 1 - zał. nr 6 do SIWZ (192KB)
 Dokumentacja projektowa (posadzki) cz. 2 - zał. nr 6 do SIWZ (172KB)
 Dokumentacja projektowa (posadzki) cz. 3 - zał. nr 6 do SIWZ (82KB)
 Dokumentacja projektowa (c.o.) cz. 1 - zał. nr 6 do SIWZ (139KB)
 Dokumentacja projektowa (c.o) cz. 2 - zał. nr 6 do SIWZ (118KB)
2007-06-29 12:02:00
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro


 Roboty konserwacyjno - remontowe w budynku świetlicy w m. Jaczkowice - etap I (sala główna). (96KB) Uzupełnienie dok. - przedmiar robót cz. budowlana (114KB)

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1-2 (211KB) 
 Umowa zał. nr 5 do SIWZ (84KB)
 STWiOR cz. 1 - zał. nr 3 do SIWZ (126KB)
 STWiOR cz. 2 - zał. nr 3 do SIWZ (61KB)
 STWiOR cz. 3 - zał. nr 3 do SIWZ (83KB)
 Przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa - zał. nr 4 i 6 do SIWZ (701KB)
 Rzut przyziemia (27KB)
2007-06-26 10:50:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 Prowadzenie stołówki szkolnej. (32KB) 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (86KB)

2007-06-01 09:30:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji następującej roboty budowlanej: Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach gmina Oława wraz z kolektorem tłocznym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry. (145KB)


 Wyjaśnienia z dnia 24.05.2007 r. (83KB)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (231KB)
2007-05-18 12:00:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach Gmina Oława wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry. (319KB)


 Wyjaśnienia z dnia 15.05.2007 r. (197KB)


 Wyjaśnienia z dnia 10.05.2007 r. (42KB)

 Przedmiar robót - plik ath (750KB)

 Wyjaśnienia z dnia 08.05.2007 r. (40KB)


 Wyjaśnienia z dnia 07.05.2007 r. (30KB)


 Wyjaśnienia z dnia 25.04.2007 r. (29KB)
2007-04-20 15:31:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 Zmiana pokrycia dachu z blachy na pokrycie gontem świerkowym łupanym szerokości 7 cm, długości 60 cm na pióro i wpust. Pokrycie podwójne. Gont konserwowany dwukrotnie środkami, ognioodporności, przeciwko grzybom i szkodnikom - kościół w m. Marszowice. (147KB) 
2007-04-20 14:09:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 Wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, po uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia, ułożeniu płyty OSB wodoodpornej i jednej warstwy papy asfaltowej podkładowej na welonie szklanym na zimno - budynek świetlicy wiejskiej w m. Jaczkowice (125KB)

2007-04-19 11:56:00
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (34KB)


 Zakup sprzętu komputerowego. (837KB) 


 PROTEST (655KB)

 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (33KB)


 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (837KB)
2007-04-19 11:53:00