Wersja archiwalna

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 

Zasady udostępnienia informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Oława, w celu ponownego wykorzystywania:


I. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oława:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą z BIP Urzędu Gminy Oława jest zobowiązany do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Oława,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
 • Przestrzegania dóbr osobistych, praw autorskich, zasad ochrony baz danych, praw własności intelektualnej oraz do przestrzegania wszelkich innych praw podmiotowych dotyczących informacji publicznej, która jest utworem lub stanowi bazę danych bądź jest przedmiotem praw własności intelektualnej oraz do przestrzegania innych praw osób trzecich określonych przepisami prawa,

2. Urząd Gminy Oława nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.


II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1.Informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 • Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
 

2.Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został ustalony Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17.01.2012r. (Dz.U. Nr 17, poz.94 z 25.01.2012r.):

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565) na adres: promocja@gminaolawa.pl.


3. Urząd Gminy Oława w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może:

 • Przekazać informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • Przedstawić wnioskodawcy ofertę (patrz pkt. 7), zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym w pkt. 5.
 • Odmówić w drodze decyzji ponownego wykorzystywania informacji publicznej (patrz pkt. 8).
 
 

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


5. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Gminy Oława może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach, a które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


6. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.


7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę Urzędu Gminy Oława dotyczącą warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz ewentualną wysokość opłat może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Oława, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.


8. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, nr 98, poz. 1071 z póżn.zm.), z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

9. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz 1270), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Liczba odwiedzin : 956
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-02-17 12:45:30
Czas publikacji: 2012-02-17 12:45:30
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-06