Wersja archiwalna

Informacja o wrześniowej sesji Rady Gminy Oława - 30.09.2015 r.  

 

 

Sesja Rady Gminy Oława odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Oława.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

III. Informacja o pracy Wójta między sesjami.

IV. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031 - projekt uchwały
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2015 rok - projekt uchwały
  3. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z 29.05.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis. - projekt uchwały
  4. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie - projekt uchwały
  5. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznanych pod warunkiem zwrotu osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe - projekt uchwały
  6. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków finansowych pochodzących od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - projekt uchwały
  7. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych w kadencji 2016-2019 - projekt uchwały
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie - projekt uchwały

V. Komunikaty.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Sprawy różne.

 


Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2015-09-25 14:26:17
Czas publikacji: 2015-09-25 14:28:09
Data przeniesienia do archiwum: 2015-10-01