Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2006. 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2006 z dnia 02.01.2006r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 2/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Oława na 2006 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2006r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie upoważnienia osoby do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 73/2003 z dnia 17.06.2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę usługową, produkcyjno-przemysłową.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 9/2006 z dnia 06.01.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Marszowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2006 z dnia 07.01.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10.01.2001r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2006 z dnia 12.01.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 2/2006 z dnia 06.01.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Oława na 2006 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2006 z dnia 12.01.2006r. 
sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2006 z dnia 12.01.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonej w obrębie Grędzina przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonej w obrębie Stanowice, przeznaczonych pod zabudowę usługową.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi do oczyszczalni ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 17/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w miejscowości Godzikowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę usługową, produkcyjno-przemysłową.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2006 z dnia 23.01.2006r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2006 z dnia 25.01.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2006 z dnia 25.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2006 z dnia 27.01.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu użytkowego - apteki wraz z gruntem działki nr 273/2 o pow. 45,50 m2, położonej w Marcinkowicach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 23/2006 z dnia 27.01.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2006 z dnia 31.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2006 z dnia 31.01.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonych w obrębie Marcinkowice, przeznaczonych na drogi wewnętrzne.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2006 z dnia 31.01.2006r.
w sprawie zwolnienia Przedsiębiorstwa Budowlanego "Complex-Bud" od podatku od nieruchomości w związku z zagospodarowaniem gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 27/2006 z dnia 31.01.2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2006 z dnia 31.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i konserwacyjno budowlanych w budynku Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 29/2006 z dnia 10.02.2006r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2006 z dnia 10.02.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2006 z dnia 10.02.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonej w obrębie Stary Górnik, przeznaczonej pod budowę przepompowni.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2006 z dnia 10.02.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonej w obrębie Stary Otok, przeznaczonej pod budowę przepompowni.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2006 z dnia 17.02.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót konserwacyjnych, budowlanych wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleśnica Mała.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2006 z dnia 17.02.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamianę pokrycia dachu w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2006 z dnia 23.02.2006r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/30/04 z dnia 30.09.2004r. dotyczącej budowy hali sportowej w miejscowości Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 36/2006 z dnia 28.02.2006r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2006 z dnia 28.02.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2006 z dnia 01.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przełożenie dwóch równolegle ułożonych rur sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz kabla sieci telekomunikacyjnej z terenu działki 494/612 na teren działki 494/627 w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 39/2006 z dnia 02.03.2006r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/58/2003 z dnia 12.12.2003r. dotyczącej wykonania remontu i adaptacji budynku przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie ze zmianą funkcji użytkowej na stołówkę i salę gimnastyczną z zapleczem.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2006 z dnia 02.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenów byłego lotniska w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2006 z dnia 06.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Drzemlikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Siedlcach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sobocisku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2006 z dnia 07.03.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2006 z dnia 16.03.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę usługową, produkcyjno-przemysłową.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2006 z dnia 17.03.2006r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2005 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2006 z dnia 09.03.2006r.
w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową o mocy 220 kW i zbiornikami na olej opałowy V=6,4m2 w budynku Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2006 z dnia 17.03.2006r.
w sprawie zwolnienia spółki z o.o. "Soko" z siedzibą we Wrocławiu od podatku od nieruchomości w związku z zagospodarowaniem gruntów przejętych od wojski Federacji Rosyjskiej w granicach działki Nr 949/635, położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2006 z dnia 20.03.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marszowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2006 z dnia 20.03.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Starym Górniku, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2006 z dnia 21.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2006 z dnia 21.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oczyszczalni ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2006 z dnia 21.03.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości położonej w obrębie Godzikowice, celem włączenia jej do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK".


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2006 z dnia 27.03.2006r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2006 z dnia 29.03.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2006 z dnia 29.03.2006r.
zmieniające zarządzenie nr 9/98 Wójta Gminy Oława z dnia 13 sierpnia 1998r. w sprawie ustanowienia Regulaminu podziału i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2006 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przesunięcia terminu zapłaty rat z tytułu nabycia nieruchomości od gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2006 z dnia 31.03.2006r.
w sprawie planu kontroli finansowej na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2006 z dnia 31.03.2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2006 z dnia 31.03.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2006 z dnia 06.04.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2006 z dnia 07.04.2006r.
w sprawie okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2006 z dnia 06.04.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w miejscowości Godzikowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2006 z dnia 14.04.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 73/2003 z dnia 17.06.2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2006 z dnia 18.04.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na obiekt sakralny - kościół w Niwniku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2006 z dnia 26.04.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2006 z dnia 26.04.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na zamianę sposobu użytkowania byłej wylęgarni na biura Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2006 z dnia 28.04.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2006 z dnia 28.04.2006r.
w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Oława i jednostki organizacyjne gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2006 z dnia 05.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego dla celów treningowych oraz wykonanie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2006 z dnia 08.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji następującej roboty budowlanej: budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2006 z dnia 09.05.2006r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2006 z dnia 09.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych, konserwacyjno-remontowych i wymiany instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w m. Marszowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2006 z dnia 10.05.2006r.
w sprawie prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Oława w 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2006 z dnia 12.05.2006r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2006 z dnia 18.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów z włączeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach,
2. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2006 z dnia 18.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik do kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2006 z dnia 19.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stanowice, w drogach 494/399, 494/381 i 494/321.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2006 z dnia 22.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Gać, Osiek, Niemil, Maszków, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Psary.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2006 z dnia 23.05.2006r.
w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2006 z dnia 24.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Chwalibożyce, dz. nr. 560 obręb Chwalibożyce.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2006 z dnia 24.05.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybi przetargu nieograniczonego na remont ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Chwalibożyce, II etap.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2006 z dnia 31.05.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2006 z dnia 31.05.2006r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2006 z dnia 31.05.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2006 z dnia 01.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2006 z dnia 05.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanna Borskiej, nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2006 z dnia 05.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Katarzyny Daleckiej nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2006 z dnia 05.06.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2006 z dnia 05.06.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 73/2003 z dnia 17.06.2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława .

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2006 z dnia 06.06.2006r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2006 z dnia 05.06.2006r.
w sprawie zmiany Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Gać, Osiek, Niemil, Maszków, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Psary.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2006 z dnia 08.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: wykonanie dokumentacji projektowej na przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 30 PN=4 MPa relacji Ołtaszyn-Brzeg Opolski w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje przemysłowe.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2006 z dnia 08.06.2006r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość będącą własnością BIMS PLUS Handel Hurtowy sp. z o.o. Dolny Śląsk.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2006 z dnia 26.06.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2006 z dnia 27.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik do kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2006 z dnia 27.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę elektrycznej sieci kablowej niskiego napięcia i oświetlenia osiedlowego dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2006 z dnia 27.06.2006r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/29/2006 z dnia 14.04.2006r. dotyczącej przebudowy i modernizacji drogi gminnej nr 111267 relacji Oleśnica Mała - Owczary.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2006 z dnia 28.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 494/605, 494/619, 494/628 umożliwiające dojazd inwestora do działki 494/617.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2006 z dnia 03.07.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2006 z dnia 04.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa sieci wodociągowej Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2006 z dnia 04.07.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2006 z dnia 04.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2006 z dnia 12.07.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2006 z dnia 12.07.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jankowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2006 z dnia 12.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2006 z dnia 11.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń technologicznych kuchni i zaplecza przy Gminnym Gimnazjum w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2006 z dnia 17.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 494/605, 494/619, 494/628 umożliwiające dojazd inwestora do działki nr 494/617.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2006 z dnia 18.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę urządzeń melioracji wodnych w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach, na działkach nr 494/614, 494/425, 494/634.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2006 z dnia 19.07.2006r.
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla działki nr 494/617 i działki 494/612 z włączeniem do kanalizacji sanitarnej zakładu Lorens-Bahlsen na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława w Niemilu, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Ścinawie z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Godzikowicach z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2006 z dnia 25.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę stadionu sportowego na działce nr 627 przy szkole Podstawowej w Bystrzycy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2006 z dnia 25.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza wodociągowego do dz. 494/612 w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Stanowiacach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2006 z dnia 20.07.2006r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonych w Jaczkowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2006 z dnia 28.07.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stanowice, w granicach działek nr 494/648, nr 649, o pow. 0,6442 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2006 z dnia 28.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i parapetów drewnianych na PCV w budynkach szkół w miejscowościach Osiek i Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2006 z dnia 28.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż krawężników ulicznych w ilości 515 mb, betonowych 30x15 cm.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2006 z dnia 28.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Stanowice, na terenie nowo sprzedanych działek budowlanych w Strefie Rozwoju Gospodarczego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2006 z dnia 28.07.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2006 z dnia 31.07.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2006 z dnia 01.08.2006r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadnia inwestycyjnego: przebudowa i modernizacja drogi Oleśnica Mała - Owczary.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2006 z dnia 04.08.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2006 z dnia 04.08.2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2006 z dnia 07.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Rutkowskiej - nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum w Siedlcach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2006 z dnia 07.08.2006r.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia lokalu mieszkaniowego położonego w Jankowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2006 z dnia 25.08.2006r.
w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2006 z dnia 25.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa przyłączy kanalizacyjnych dla działki nr 494/617 i działki 494/612 z włączeniem do kanalizacji sanitarnej zakładu Lorenz-Bahlsen na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie informacji przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2006 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie procedur i zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach z włączeniem do sieci w Godzkowicach oraz do sieci w Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych skrzyżowania i wjazdu do Strefy Rozwoju Gospodarczego oraz budowy oświetlenia.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na aktualizację projektu budowlanego budowy chodników wraz z odwodnieniem w m. Janików i Bystrzyca.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wzmocnienie stropu drewnianego na poddaszu i wykonanie elewacji budynku z wyprawą elewacyjną, akrylową, drapaną grubości 2mm, seledyn, budynek Ścinawa Polska 12.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN=4,0 MPa relacji Ołtaszyn-Brzeg Opolski w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje przemysłowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną kDz-1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie tworzenia na obszarze gminy Oława zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 155/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie ustalenia sposobu korzystania z samochodów prywatnych przy wyjazdach służbowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 156/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 158/2006 z dnia 04.09.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Oława przy ul. Warszawskiej, w granicach działki oznaczonej nr 1/51, AM-32, o pow. 0,3689 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 159/2006 z dnia 04.09.2006r.
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla gminy Oława w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 160/2006 z dnia 04.09.2006r.
w sprawie wprowadzenia zasad opisu dokumentów księgowych oraz ich ewidencji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 161/2006 z dnia 11.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup komputerowych stacji roboczych, serwera, zasilacza awaryjnego oraz serwera sieciowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 162/2006 z dnia 11.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na aktualizację projektu budowlanego: budowy chodników wraz z odwodnieniem w m. Janików i Bystrzyca.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 163/2006 z dnia 11.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kablowych 0,4 kV wraz z złączami kablowymi w obrębie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 164/2006 z dnia 11.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane remontowo-modernizacyjne, wykończeniowe, instalacyjne, hydrauliczne i elektryczne - świetlica w Bolechowie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 165/2006 z dnia 12.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm w ilości 2550 m2 z krawężnikiem i obrzeżem w m. Psary.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 166/2006 z dnia 12.09.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stary Górnik, w granicach działki nr 422/6, o pow. 177 m2.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 167/2006 z dnia 12.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 168/2006 z dnia 120.09.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2004 Wójta Gminy Oława z dnia 6 lipca 2004r. dot. zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków higieny osobistej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 169/2006 z dnia 20.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę trybun z szatniami, boiskiem do gier w m. Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 170/2006 z dnia 20.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w m. Gać.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 171/2006 z dnia 20.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji deszczowej na działkach na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 172/2006 z dnia 20.09.2006r.
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie "Koncepcji programowo-przestrzennej", "Studium Wykonalności" i "Oceny oddziaływania na środowisko", dla przedsięwzięcia jakim jest budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu-Laskowicach, Ścinawa Polska, Godzikowce, Chwalibożyce.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 173/2006 z dnia 22.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną kDz-1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 174/2006 z dnia 22.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w m. Bystrzyca.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 175/2006 z dnia 22.09.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości  Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 176/2006 z dnia 29.09.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 177/2006 z dnia 29.09.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 178/2006 z dnia 29.09.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 179/2006 z dnia 29.09.2006r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Bystrzyca pod budowę urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 180/2006 z dnia 29.09.2006r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/30/04 z dnia 30.09.2004r. dotyczącej budowy hali sportowej w m. Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 181/2006 z dnia 02.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 182/2006 z dnia 09.10.2006r.
w sprawie powołania Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 183/2006 z dnia 09.10.2006r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: remont i adaptacja budynku na gminne gimnazjum w Oławie przy ul. Lwowskiej - sala gimnastyczna.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 184/2006 z dnia 16.10.2006r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 185/2006 z dnia 16.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę trybun z szatniami, boiskami do gier w m. Gać.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 186/2006 z dnia 16.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na zmianie pokrycia dachu z blach na pokrycie gontem świerkowym łupanym szer. 7 cm na pióro wpust dł. 60 cm.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 187/2006 z dnia 16.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej, teren Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 188/2006 z dnia 25.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa sieci wodociągowej w m. Stanowice, dla terenów nowo sprzedanych działek budowlanych w Strefie Rozwoju Gospodarczego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 189/2006 z dnia 25.10.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2004 Wójta Gminy Oława z dnia 6 lipca 2004r. dot. zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków higieny osobistej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 190/2006 z dnia 16.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę nawycenę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Marcinkowice, z tytułu wzrostu wartości tych nieruchomości, w wyniku wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 191/2006 z dnia 25.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty konserwacyjno-remontowe w budynku Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 192/2006 z dnia 25.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na zmianie pokrycia dachu z blachy na pokrycie gontem świerkowym łupanym szer. 7 cm na pióro wpust dł. 60 cm.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 193/2006 z dnia 31.10.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10.01.2001 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 194/2006 z dnia 31.10.2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 195/2006 z dnia 07.11.2006r.
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla przedsięwzięcia pn. "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy" współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 196/2006 z dnia 07.11.2006r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 154/2006 z dnia 31.08.2006r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej odzieżą i obuwiem roboczym.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 197/2006 z dnia 07.11.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2006 z dnia 06.12.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 2/2006 z dnia 06.12.2006r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2006 z dnia 06.12.2006r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2006 z dnia 08.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2006 z dnia 08.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych, wielofunkcyjnych, o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Bystrzyca i Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2006 z dnia 08.12.2006r.
w sprawie powołania Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (KRP) dla przedsięwzięcia pn. "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy" współfinansowanego z Funduszu Spójności.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2006 z dnia 14.12.2006r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu bazy przeciwpowodziowej, znajdującej się w piwnicy budynku Urzędu Gminy Oława wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2006 z dnia 14.12.2006r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2006 z dnia 18.12.2006r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań: remont ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w Chalibożycach - Etap II oraz remont ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 560 w Chwalibożycach
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 9/2006 z dnia 18.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2006 z dnia 20.12.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2006 z dnia 20.12.2006r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2006 z dnia 22.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni ul. Cmentarnej w miejscowości Bystrzyca o długości 380 m, szerokości 4 m z podbudową z tłucznia wraz z wyrównaniem warstwy górnej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2006 z dnia 22.12.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Zabardowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2006 z dnia 27.12.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2006 z dnia 28.12.2006r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/30/04 z dnia 30.09.2004r. dotyczącej budowy hali sportowej w miejscowości Marcinkowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2006 z dnia 27.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2006 z dnia 18.12.2006r.
w sprawie określenia sposobu rozliczenia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymanej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacji przedmiotowych.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2006 z dnia 28.12.2006r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2006 z dnia 28.12.2006r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2006 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w miejscowości Gać.

 

Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2007-03-05 11:08:00
Czas publikacji: 2007-03-05 11:08:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak