Sesja Nr XLVIII z dnia 27 października 2006r. 

 

 

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/453/2006 (433KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2006 rok.
 Załącznik Nr 1 do uchwały XLVIII/453/2006 (116KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
 Załącznik Nr 2 do uchwały XLVIII/453/2006 (661KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2006.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/454/2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała nr XLVIII/454/2006 traci moc na podstawie uchwały:  XXXI/211/2008 z 30.10.2008r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/455/2006 (62KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/2004 z dnia 30.04.2004r. w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Uchwałę Nr XLVIII/455/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 237, poz. 3483 z 13.11.2006r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/456/2006 (166KB)
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
 Załącznik Nr 1 do uchały XLVIII/456/2006 (63KB)
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze.
Uchwałę Nr XLVIII/456/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 247, poz. 3689 z dnia 24.11.2006r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/457/2006 (64KB)
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.


      Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/458/2006 
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Oława.
Uchwała XLVIII/458/2006 traci moc na podstawie uchwały nr   XXIV/163/2008 (48KB)


    Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/459/2006
w sprawie naniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla celów sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława.
Uchwała Nr XLVIII/459/2006 traci moc na podstawie uchwały:  XXIX/196/2008 z 19.09.2008r. (42KB)


      Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/460/2006
w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Oława.
Uchwała XLVIII/460/2008 traci moc na podstawie uchwały nr  XXIV/164/2008 (33KB)


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/461/2006 (61KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Oława.
Uchwałę Nr XLVIII/461/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz 3534 z dnia 15.11.2006r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/462/2006 (166KB)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Uchwałę Nr XLVIII/462/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz 3535 z dnia 15.11.2006r.


  Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/463/2006 (368KB) (354KB)
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Stwierdzono nieważność pkt 1a w § 1 Uchwały Rady Gminy Oława Nr XLVIII/463/2006 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 106/2006 z 29.11.2006r.
Uchwałę Nr XLVIII/463/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz 3536 z dnia 15.11.2006r.


    Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/464/2006
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.
Uchwałę Nr XLVIII/464/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz 3537 z dnia 15.11.2006r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/465/2006 (86KB)
w sprawie akceptacji ustalonej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/466/2006 (63KB)
w sprawie zmiany uchwały  Nr XXI/251/2004 Rady Gminy Oława z dnia 30.09.2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oława.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/467/2006 (50KB)
w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Oława.

 

Liczba odwiedzin : 991
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-11-16 08:57:00
Czas publikacji: 2006-11-16 08:57:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak