Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2008. 

 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 2/2008 z dnia 04.01.2008r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie Bystrzyca.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2008 z dnia 08.01.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeglądu pogwarancyjnego w sali gimnastycznej z łącznikiem w szkole podstawowej w Drzemlikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2008 z dnia 10.01.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla budowy sieci elektrycznej wraz z oświetleniem w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2008 z dnia 14.01.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10.01.2001 w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2008 z dnia 14.01.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 75/2007 z dnia 16.04.2007r. odnośnie powołania Społecznej Komisji Opiniodawczej ds. Rozdziału Mieszkań.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2008 z dnia 14.01.2008r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2008 z dnia 21.01.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2008 z dnia 21.01.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2008 z dnia 21.01.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2008 z dnia 22.01.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 PN 4,0 MPa relacji Ołtaszyn-Brzeg Opolski w Strefie Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2008 z dnia 29.01.2008r.
w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy oraz ustalenia stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawy dla nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2008 z dnia 31.01.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi kategorii dróg dojazdowych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2008 z dnia 01.02.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 17/2008 z dnia 05.02.2008r.
w sprawie powołania zespołu do wyłonienia wykonawcy dokumentacji, w celu uzyskania pozwolenia na budowę i dopuszczenia do użytkowania cmentarza komunalnego (nowy) w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2008 z dnia 05.02.2008r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2008 z dnia 07.02.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2008 z dnia 13.02.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na pierwszy etap przebudowy dachu z wymianą więźby dachowej krokwiowej na wiązarową i pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę w budynku w miejscowości Chwalibożyce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2008 z dnia 14.02.2008r.
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2008 z dnia 14.02.2008r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 23/2008 z dnia 20.02.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego, objętego podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2008 z dnia 22.02.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę części sieci wodociągowej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2008 z dnia 25.02.2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Oława na 2008r, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2008 z dnia 29.02.2008r.
w sprawie przydziałów i zasad gospodarowania umundurowaniem Straży Gminnej Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2008 z dnia 29.02.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej robót budowlanych polegających na przebudowie części drogi gruntowej na drogę utwardzoną narzutem kamiennym ul. Poziomkowa w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 29/2008 z dnia 29.02.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2008 z dnia 03.03.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Oława, położonych w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2008 z dnia 13.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa sieci wodociągowej do działki inwestora nr 494/610 na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2008 z dnia 10.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2008 z dnia 12.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2008 z dnia 14.03.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2008 z dnia 14.03.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 36/2008 z dnia 17.03.2008r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2008 z dnia 17.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2008 z dnia 17.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 39/2008 z dnia 17.03.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2008 z dnia 19.03.2008r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2008 z dnia 20.03.2008r.
w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2008 z dnia 28.03.2008r.
w sprawie określenia form współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2008 z dnia 31.03.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2008 z dnia 31.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej hali sportowej w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2008 z dnia 31.03.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2008 z dnia 01.04.2008r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2008 z dnia 01.04.2008r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2008 z dnia 01.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2008 z dnia 08.04.2008r.
w sprawie przeprowadzenia zwalczania gryzoni na terenie wsi Lizawice.


Zrządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2008 z dnia 08.04.2008r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Oława do podpisywania dokumentów finansowych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2008 z dnia 10.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2008 z dnia 10.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2008 z dnia 15.04.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2008 z dnia 15.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg dojazdowych do zasobów mieszkaniowych o nawierzchni gruntowej w miejscowości Stanowice-Lotnisko.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2008 z dnia 15.04.2008r.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia lokalu użytkowego położonego w Starym Górniku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2008 z dnia 22.04.2008r.
w sprawie rozdysponowania środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, księgozbioru i innych rozliczeń po zlikwidowanym Gimnazjum w Siedlcach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2008 z dnia 25.04.2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2008 z dnia 25.04.2008r.
w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2008 z dnia 28.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa sieci wodociągowej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2008 z dnia 28.04.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr RG 2222/11/07 z 12.03.2008r. dotyczącej przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ołtaszyn-Brzeg Opolski w Strefie Rozwoju Gospodarczego w m. Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2008 z dnia 29.04.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr RG 2222/14/07 z dnia 28.02.2008r. dotyczącej budowy trybun z szatniami i boiskami do gier w m. Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2008 z dnia 30.04.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2008 z dnia 30.04.2008r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2008 z dnia 09.05.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2008 z dnia 12.05.2008r.
w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków przez jednostki organizacyjne gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2008 z dnia 12.05.2008r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2008 z dnia 16.05.2008r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowic.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2008 z dnia 16.05.2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2008 z dnia 27.05.2008r.
w sprawie gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2008 z dnia 28.05.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę części sieci wodociągowej w miejscowości Jaczkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2008 z dnia 30.05.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2008 z dnia 30.05.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2008 z dnia 03.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na odnowę istniejącej nawierzchni drogi Gać-Maszków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2008 z dnia 03.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach na działkach nr 472/10, 472/9, 568.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2008 z dnia 03.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2008 z dnia 04.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej na przełożenie i rozbiórkę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ołtaszyn-Brzeg Dolny w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2008 z dnia 05.06.2008r.
w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2008 z dnia 05.06.2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2008 z dnia 05.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej robót związanych z remontem budynku przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2008 z dnia 06.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg dojazdowych do zasobów mieszkaniowych o nawierzchni gruntowej w miejscowości Stanowice - Lotnisko (ul. Modrzewiowa, Kasztanowa).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2008 z dnia 09.06.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr RG 2222/28/2007 z dnia 02.05.2007r. związanej z remontem budynku przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2008 z dnia 09.06.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10.01.2001 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2008 z dnia 11.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę więźby dachowej i zmianę pokrycia dachu - budynek świetlicy w miejscowości Zakrzów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2008 z dnia 12.06.2008r.
w sprawie wprowadzenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2008 z dnia 17.06.2008r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2008 z dnia 17.06.2008r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2008 z dnia 17.06.2008r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2008 z dnia 18.06.2008r.
w sprawie podpisania aneksudo umowy RG 2222/1/08 z dnia 15.01.2008r. dotyczącej opracowania projektu budowlanego sieci elektroenergetycznej nn oraz oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej i Parkowej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2008 z dnia 30.06.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2008 z dnia 30.06.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2008 z dnia 30.06.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy 2222/66/07 z 20.11.2007r. dot. opracowania dokumentacji projektowej odcinka obwodnicy miejscowości Godzikowice oraz do umowy 2222/10/2008 z 05.03.2008r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej na terenie strefy Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2008 z dnia 01.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę części sieci wodociągowej dla miejscowości Marcinkowice i Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2008 z dnia 01.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę części sieci wodociągowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2008 z dnia 01.07.2008r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Zespołowi Sportowemu "Pol-Mont Polonia" Godzikowice części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2008 z dnia 01.07.2008r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej komórki gospodarczej jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkaniowego nr 1 w Ścinawie nr 13.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2008 z dnia 01.07.2008r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2008 z dnia 02.07.2008r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Stary Otok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2008 z dnia 02.07.2008r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2008 z dnia 07.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2008 z dnia 09.07.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy 2222/6/07 z 28.06.2007r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu mieszkaniowym w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2008 z dnia 10.07.2008r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2008 z dnia 10.07.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2008 z dnia 14.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utwardzenie dróg dojazdowych do zasobów mieszkaniowych o nawierzchni gruntowej w miejscowości Stanowice - Lotnisko (ul. Modrzewiowa, Kasztanowa).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2008 z dnia 17.07.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2008 z dnia 17.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skrzyżowania i wjazdu do Strefy Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2008 z dnia 18.07.2008r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetli wiejskich w celu prowadzenia działalności zarobkowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2008 z dnia 31.07.2008r.
w sprawie zmian budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2008 z dnia 31.07.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2008 z dnia 04.08.2008r.
w sprawie warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2008 z dnia 22.08.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Oława przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2008 z dnia 22.08.2008r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2008 z dnia 25.08.2008r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I-sze półrocze 2008 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2008 z dnia 29.08.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2008 z dnia 29.08.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2008 z dnia 29.08.2008r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2008 z dnia 29.08.2008r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do i ze szkoły.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2008 z dnia 29.08.2008r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2008 z dnia 01.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Oława przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2008 z dnia 01.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2008 z dnia 01.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Marcinkowicach, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2008 z dnia 02.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2008 z dnia 03.09.2008r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości w granicach działki nr 285 położonej w obrębie Gaju Oławskiego, stanowiącej cmentarz.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2008 z dnia 05.09.2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2008 z dnia 05.09.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ścinawa Polska.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2008 z dnia 05.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2008 z dnia 08.09.2008r.
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2008 z dnia 11.09.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położnej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2008 z dnia 11.09.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2008 z dnia 15.09.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2008 z dnia 18.09.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2008 z dnia 18.09.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2008 z dnia 19.09.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2008 z dnia 22.09.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2008 z dnia 22.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Oława, położonych w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2008 z dnia 22.09.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz SA EnergiaPro Koncern Energetyczny, nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Bystrzycy, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2008 z dnia 23.09.2008r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/14/07 z dnia 28.02.2007r. dotyczącej budowy trybun z szatniami i boiskami do gier w m. Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2008 z dnia 30.09.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2008 z dnia 30.09.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2008 z dnia 02.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, Ścinawie, Ścinawie Polskiej w gminie Oława oraz ul. Wrzosowej w mieście Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2008 z dnia 06.10.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2008 z dnia 06.09.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na zabezpieczenie wraz z demontażem i konserwacją obiektu oczyszczalni ścieków w Stanowicach w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2010r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2008 z dnia 10.10.2008r.
w sprawie warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego na rzecz najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2008 z dnia 10.10.2008r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2008 z dnia 16.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa kanalizacji deszczowej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2008 z dnia 16.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2008 z dnia 17.10.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Oława, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2008 z dnia 17.10.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 133/2008 z 22.09.2008r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2008 z dnia 21.10.2008r.
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego pracowników mianowanych Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2008 z dnia 23.10.2008r.
w sprawie podpisania aneksów terminowych do umów kończących się w 2008r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2008 z dnia 27.10.2008r.
w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2008 z dnia 30.10.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2008 z 29.02.2008r. dotyczącego przydziałów i zasad gospodarowania umundurowaniami Straży Gminnej Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2008 z dnia 30.10.2008r.
w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2008 z dnia 30.10.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2008 z dnia 31.10.2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 155/2008 z dnia 31.10.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 156/2008 z dnia 31.10.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2008 z dnia 06.11.2008r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 158/2008 z dnia 13.11.2008r.
w sprawie ogłoszenia Ii ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 159/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu gminy Oława na 2009 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 160/2008 z dnia 17.11.2008r.
w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 161/2008 z dnia 17.11.2008r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonych w Stanowicach przeznaczonych na cele rekreacyjne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 162/2008 z dnia 20.11.2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 163/2008 z dnia 21.11.2008r.
w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Gminnej Gminy Oława Ryszarda Białego do wystawiania i podpisywania Tytułów Wykonawczych /TYT-1/ do organów egzekucyjnych określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 164/2008 z dnia 28.11.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 165/2008 z dnia 28.11.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 166/2008 z dnia 03.12.2008r.
w sprawie ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 167/2008 z dnia 08.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 168/2008 z dnia 15.12.2008r.
w sprawie powołania pani Anny Ślipko na dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 169/2008 z dnia 16.12.2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 170/2008 z dnia 17.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej dla Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 171/2008 z dnia 17.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 172/2008 z dnia 18.12.2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 173/2008 z dnia 18.12.2008r.
w sprawie wynajmu sali konferencyjnej dla celów projektu: Potrzebujemy się nawzajem.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 174/2008 z dnia 29.12.2008r.
w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków przez jednostki organizacyjne gminy Oława na 2009 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 175/2008 z dnia 30.12.2008r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 176/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 177/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 178/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 179/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 180/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 181/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 182/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Oława oraz jednostki organizacyjne gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 183/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej".


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 184/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Oława".

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 185/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 186/2008 z dnia 31.12.2008r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

 


Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : wyk do wykorzystania
Czas wytworzenia: 2008-08-11 12:16:00
Czas publikacji: 2008-08-11 12:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak