Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2007.  

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2007 z dnia 05.01.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2007 z dnia 10.01.2007r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Oława na 2007 rok planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2007 z dnia 05.01.2007r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Siecieborowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2007 z dnia 17.01.2007r.
w sprawie powołania operatora sytemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 27/2007 z dnia 22.01.2007r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 29/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca pod budowę kanalizacji sanitarnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego pracowników mianowanych Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca pod budowę urządzeń kanalizacji sanitarnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2007 z dnia 25.01.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Bystrzyca pod budowę urządzeń kanalizacji sanitarnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2007 z dnia 29.01.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2007 z dnia 29.01.2007r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2007 z dnia 30.01.2007r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 6/2006 z 8.12.2006r. w sprawie powołania Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla przedsięwzięcia pn. "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy" współfinansowany z Funduszu Spójności.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2007 z dnia 31.01.2007r.
w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 39/2007 z dnia 31.01.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2007 z dnia 31.01.2007r.
w sprawie ustalenia kosztów świadczenia za 1 godz. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2007 z dnia 31.01.2007r.
w sprawie ogłoszenia I pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2007 z dnia 06.02.2007r.
w sprawie
powołania komisji do stwierdzenia szkód w uprawach powstałych na skutek wylewu rzeki Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2007 z dnia 13.02.2007r.
w sprawie
wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2007 z dnia 13.02.2007r.
w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 100/2006 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2007 z dnia 15.02.2007r.
w sprawie
oddania w użyczenie pomieszczenia na rzecz Zespołu "Koniczynki".


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2007 z dnia 15.02.2007r.
w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2007 z dnia 26.02.2007r.
w sprawie
rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2007 z dnia 28.02.2007r.
w sprawie
zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2007 z dnia 01.03.2007r.
w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Gaj Oławski.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2007 z dnia 01.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku biurowo-usługowego przy ul. Św. Rocha w Oławie na siedzibę wydziałów Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2007 z dnia 01.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2007 z dnia 01.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2007 z dnia 05.03.2007r.
w sprawie ustalenia planu kontroli finansowej na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2007 z dnia 14.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2007 z dnia 14.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych: rozbudowa wodociągów w miejscowościach: Marcinkowice, Stanowice w Strefie Rozwoju Gospodarczego, Jaczkowice, Gaj Oławski.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2007 z dnia 14.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2007 z dnia 14.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Bystrzyca na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2007 z dnia 19.03.2007r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2006 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2007 z dnia 19.03.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej, stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2007 z dnia 20.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2007 z dnia 20.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2007 z dnia 21.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2007 z dnia 21.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2007 z dnia 27.03.2007r.
w sprawie zmiany terminu płatności raty rocznej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego położonego w Jaczkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2007 z dnia 29.03.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2006 z dnia 6.06.2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2007 z dnia 29.03.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2007 z dnia 29.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oczyszczalni ścieków dla zachodniej części gminy Oława w miejscowości Stanowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2007 z dnia 30.03.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2007 z dnia 02.04.2007r.
w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2007 z dnia 11.04.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2007 z dnia 11.04.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2003 z dnia 29.09.2003r. ustalającego normy środków czystości i sprzętu na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Oława oraz pomieszczeń użytkowanych przez Dyspozytora Taboru Samochodowego OSP w Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Oławie zgodnie z ustalonym rejonem sprzątania.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2007 z dnia 11.04.2007r.
w sprawie ustanowienia Regulaminu podziału i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2007 z dnia 16.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2007 z dnia 16.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobocisku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2007 z dnia 16.04.2007r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Opiniodawczej ds. Rozdziału Mieszkań.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2007 z dnia 17.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2007 z dnia 17.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu z papy asfaltowej na papę termozgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, po uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia, ułożenia płyty OSB wodoodpornej i jednej warstwy papy asfaltowej podkładowej na welonie szklanym na zimno - budynek świetlicy wiejskiej w m. Jaczkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2007 z dnia 17.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę pokrycia dachu z blachy na pokrycie gontem świerkowym łupanym szerokości 7 cm, długości 60 cm na pióro i wpust. Pokrycie podwójne. Gont konserwowany dwukrotnie środkami: ognioodpornymi, przeciwko grzybom i szkodnikom - kościół w m. Marszowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2007 z dnia 19.04.2007r.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia lokalu mieszkaniowego położonego w Owczarach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2007 z dnia 23.04.2007r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy 2222/146/06 z dnia 17.11.2007r. dotyczącej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2007 z dnia 25.04.2007r.
w sprawie zmiany kotłowni węglowej na kotłownię olejową w przedmiocie zamówienia do umowy nr 2222/104/2006 z dnia 12.09.2006r. dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym w m. Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2007 z dnia 25.04.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań: budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Bystrzyca i Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2007 z dnia 27.04.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jaczkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2007 z dnia 30.04.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2006 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2007 z dnia 02.05.2007r.
w sprawiewykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej, stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2007 z dnia 02.05.2007r.
w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 100/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2007 z dnia 07.05.2007r.
w sprawie
trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2007 z dnia 16.05.2007r.
w sprawie
ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2007 z dnia 17.05.2007r.
w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji następującej roboty budowlanej: Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem tłocznym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2007 z dnia 18.05.2007r.
w sprawie
rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położnej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2007 z dnia 18.05.2007r.
w sprawie
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2007 z dnia 23.05.2007r.
w sprawie
wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2007 z dnia 23.05.2007r.
w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2006 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2007 z dnia 23.05.2007r.
w sprawie
podpisania aneksu do umowy nr 2222/146/06 z dnia 17.11.2007r. dotyczącej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2007 z dnia 23.05.2007r.
w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu komputerowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2007 z dnia 28.05.2007r.
w sprawie
wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2007 z dnia 28.05.2007r.
w sprawie
wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2007 z dnia 29.05.2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2007 z dnia 29.05.2007r.
w sprawie
 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2007 z dnia 29.05.2007r.
w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Sobocisku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2007 z dnia 29.05.2007r.
w sprawiezamiany nieruchomości położonej w Stanowicach stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość położoną w Godzikowicach będącą własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Poltrans" sp.j.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2007 z dnia 29.05.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Bystrzycy, przeznaczonej na cele usługowe.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2007 z dnia 31.05.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2007 z dnia 01.06.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2007 z dnia 01.06.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2007 z dnia 01.06.2007r.
w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2006 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2007 z dnia 01.06.2007r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: budowa przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Gaju Oławskim.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2007 z dnia 12.06.2007r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2007 z dnia 14.06.2007r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieruchomości na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2007 z dnia 14.06.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Oława w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2007 z dnia 21.06.2007r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Oława i gminne jednostki organizacyjne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2007 z dnia 20.06.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Siedlcach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2007 z dnia 20.06.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2007 z dnia 21.06.2007r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele usługowe.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2007 z dnia 21.06.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2007 z dnia 22.06.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty konserwacyjno-remontowe w budynku świetlicy w m. Jaczkowice - etap I (sala główna).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2007 z dnia 25.06.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty konserwacyjno - remontowe w budynku świetlicy w miejscowości Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2007 z dnia 29.06.2007r.
w sprawie użyczenia na cele sportowe boiska sportowego położonego w Ścinawie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2007 z dnia 29.06.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2007 z dnia 03.07.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2007 z dnia 03.07.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Oława


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2007 z dnia 10.07.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2007 z dnia 10.07.2007r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2007 z dnia 17.07.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2007 z dnia 03.07.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2007 z dnia 24.07.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Oława w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2007 z dnia 24.07.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego wraz z gruntem działki nr 113/4 w Bolechowie


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2007 z dnia 25.07.2007r.
w sprawie użyczenia na cele sportowe boiska sportowego położonego w Gaju Oławskim na działce nr 107/1.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2007 z dnia 26.07.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Niemilu z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2007 z dnia 26.07.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i szafkami pomiarowymi w obrębie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2007 z dnia 02.08.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Oława położonych w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2007 z dnia 03.08.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleśnica Mała - I etap (stan surowy).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2007 z dnia 07.08.2007r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2007 z dnia 07.08.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2007 z dnia 09.08.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Godzikowicach, w strefie działalności gospodarczej, objętej podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2007 z dnia 07.08.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2007 z dnia 09.08.2007r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2007 z dnia 09.08.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2007 z dnia 09.08.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2007 z dnia 10.08.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2007 z dnia 14.08.2007r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2007 z dnia 16.08.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych: rozbudowa wodociągów w miejscowościach Bystrzyca, Godzikowice, Ścinawa Polska, Niwnik - Drzemlikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2007 z dnia 16.08.2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Siedlcach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2007 z dnia 16.08.2007r.
w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2007 z dnia 16.08.2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2007 z dnia 28.08.2007r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2007 z dnia 28.08.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczenia socjalnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleśnica Mała - I etap (stan surowy).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2007 z dnia 30.08.2007r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi gimnazjum nr 3 w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osieku


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Siedlcach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2007 z dnia 31.08.2007r.
w sprawie ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 155/2007 z dnia 07.09.2007r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położnej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 156/2007 z dnia 07.09.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2007 z dnia 07.09.2007r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy, na cele usługowe.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 158/2007 z dnia 10.09.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 159/2007 z dnia 10.09.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 160/2007 z dnia 10.09.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 161/2007 z dnia 10.09.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 162/2007 z dnia 13.09.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Ścinawie Polskiej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 163/2007 z dnia 17.09.2007r.
w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 164/2007 z dnia 17.09.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 165/2007 z dnia 17.09.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla budowy świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym w m. Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 166/2007 z dnia 17.09.2007r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bolechowie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 167/2007 z dnia 19.09.2007r.
w sprawie ustalenia daty wyborów sołtysa wsi Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 168/2007 z dnia 19.09.2007r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 169/2007 z dnia 24.09.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 170/2007 z dnia 24.09.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 171/2007 z dnia 25.09.2007r.
w sprawie ogłoszenia I pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Godzikowicach w strefie działalności gospodarczej, objętej podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 172/2007 z dnia 25.09.2007r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 173/2007 z dnia 26.09.2007r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 174/2007 z dnia 26.09.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 175/2007 z dnia 26.09.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie awaryjnego ujęcia wody na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Bystrzyca i Janików.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 176/2007 z dnia 27.09.2007r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Stanowicach stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość położoną w Stanowicach będącą własnością Rafała Mariusza Grabczaka.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 177/2007 z dnia 28.09.2007r.
w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 178/2007 z dnia 28.09.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 179/2007 z dnia 01.10.2007r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 180/2007 z dnia 01.10.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 181/2007 z dnia 01.10.2007r.
w sprawie powołania pełnomocnika wójta gminy i koordynatora do realizacji programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 182/2007 z dnia 01.10.2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 183/2007 z dnia 02.10.2007r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 184/2007 z dnia 05.10.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na pierwszy etap przebudowy dachu z wymiana więźby dachowej krokwiowej na wiązarową i pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę w budynku świetlicy w miejscowościach Chwalibożce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 185/2007 z dnia 24.10.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2006 z dnia 6.06.2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 186/2007 z dnia 24.10.2007r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Stanowicach stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość położoną w Godzikowicach będącą własnością Edwarda i Barbary Sinickich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 187/2007 z dnia 31.10.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 188/2007 z dnia 02.11.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla budowy odcinków sieci elektrycznej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 189/2007 z dnia 02.11.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Owczarach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 190/2007 z dnia 02.11.2007r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 191/2007 z dnia 14.11.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 PN=4,0 MPa Ołtaszyn - Brzeg Opolski w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje przemysłowe.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 192/2007 z dnia 14.11.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę części drogi gruntowej na drogę utwardzoną narzutem kamiennym jako dojazd z ul. Topolowej w miejscowości Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 193/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 194/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 195/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w Gaju Oławskim na rzecz dzierżawcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1962007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zabardowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 197/2007 z dnia 16.11.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia 72/2007 w sprawie ustanowienie Regulaminu podziału i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 198/2007 z dnia 16.11.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Oława położonej w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej, objętej podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 199/2007 z dnia 30.11.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla budowy ciągu pieszo-jezdnego w Gaju Oławskim.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 200/2007 z dnia 30.11.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 201/2007 z dnia 30.11.2007r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Psary na rzecz najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 202/2007 z dnia 07.12.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 203/2007 z dnia 10.12.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, położonej w Marszowicach, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 204/2007 z dnia 10.12.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na: 1. wykonania awaryjnego ujęcia wody na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Bystrzyca wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody, 2. budowę sieci wodociągowej i przebudowę - modernizację istniejącej sieci w miejscowości Bystrzycy i Janików.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 205/2007 z dnia 10.12.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 206/2007 z dnia 10.12.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 207/2007 z dnia 10.12.2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 208/2007 z dnia 19.12.2007r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 209/2007 z dnia 19.12.2007r.
w sprawie sposobu postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 210/2007 z dnia 19.12.2007r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 211/2007 z dnia 24.12.2007r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dostawy sprzętu elektrycznego i teletechnicznego z montażem oraz roboty budowlane.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 212/2007 z dnia 27.12.2007r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 213/2007 z dnia 27.12.2007r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 214/2007 z dnia 28.12.2007r.
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Oława na cele szkolne nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 215/2007 z dnia 31.12.2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.

 

Liczba odwiedzin : 939
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : wyk do wykorzystania
Czas wytworzenia: 2008-02-08 08:06:00
Czas publikacji: 2008-02-08 08:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak