Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na 2014 r. 

 
  

Z treścią Zarządzeń Wójta Gminy Oława mogą się Państwo zapoznać w pok. nr 12 (I piętro) w biurze Sekretarz Gminy Oława lub składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej  - czytaj więcej o informacji publicznej

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 1/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie planów finansowych za 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 5/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława za 2014 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2014 z 2.01.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 7/2014 z 2.01.2014r.
w sprawie powołania likwidatora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2014 z 8.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2014 z 8.01.2014r.
w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244, stanowiącego własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 10/2014 z 8.01.2014r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlicy wiejskiej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2014 z 8.01.2014r.
w sprawie ustalenia środków finansowych na zakup artykułów do utrzymania czystości na świetlicach wiejskich na terenie gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 12/2014 z 10.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę bankową gm. Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014- 2018.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2014 z 13.01.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 14/2014 z 13.01.2014r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 15/2014 z 14.01.2014r.
w sprawie realizacji obowiązku sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2013r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2014 z 16.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę ulicy Poziomkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Stanowice – etap I.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 17/2014 z 23.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego RG.271.11.2012.ZP pn. Wybudowanie kanalizacji deszczowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w miejscowości Stanowice gm. Oława.”

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 18/2014 z 24.01.2014r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siecieborowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2014 z 24.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego określonego w umowie nr 272.1.2013 zawartej w 28.01.2013 r. na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2014 z 24.01.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2014 z 27.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2014 z 31.01.2014r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gm. Oława za 2013 rok oraz pisemnych informacji o realizacji w 2013 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2014 z 31.01.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2014 z 31.01.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 25/2014 z 31.01.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi czyszczenia przepompowni ścieków i zbiorników na oczyszczalni ścieków oraz udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 26/2014 z 5.02.2014r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Hermanowice – Czechnica – Klecina w obrębach Jankowice, Marcinkowice, Lizawice, Zabardowice, Marszowice, Gaj Oławski w gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2014 z 5.02.2014r.
w sprawie wyprowadzenie regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez gm. Oława w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 28/2014 z 5.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę bankową gm. Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2014 z 7.02.2014r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 30/2014 z 11.02.2014r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 31/2014 z 14.02.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zabardowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2014 z 14.02.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jaczkowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową z usługami towarzyszącymi oraz zabudowę zagrodową z budynkami inwentarskimi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2014 z 14.02.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2014 z 21.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gm. Oława” w zakresie: wykonania odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego w drodze gminnej w Owczarach – do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2014 z 27.02.2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) wywołującego raka szyjki macicy” dziewczynek urodzonych w 2002 roku, zameldowanych na pobyt stały na terenie gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2014 z 28.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnych „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów w gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 37/2014 z 28.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnych „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Jaczkowice, Gaj Oławski, Marszowice w gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 38/2014 z 28.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnych „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Siecieborowice, Drzemlikowice – Jaczkowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice w gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2014 z 28.02.2014r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2014 z 28.02.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 41/2014 z 3.03.2014r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 42/2014 z 3.03.2014r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2014 z 7.03.2014r.
w sprawie ogłoszenia VII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2014 z 12.03.2014r.
w sprawie powołania MAO i zastępcy MAO do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej dla aglomeracji Stanowice w gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 45/2014 z 14.03.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 46/2014 z 14.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Gaj Oławski.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2014 z 17.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2014 z 17.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2014 z 17.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Psary.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 50/2014 z 17.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Sobocisko.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2014 z 17.03.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Sobocisko.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2014 z 19.03.2014r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244, stanowiącego własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca – ul. Grzybowa i ul. Kwiatowa dz. 591/56.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 54/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Oława sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2013 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 57/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 58/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2014 z 20.03.2014r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 61/2014 z 21.03.2014r.
w sprawie powołania Komisji do wyceny składników majątku gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2014 z 25.03.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę odcinka drogi w m. Bystrzyca w zakresie chodników, zjazdów i rowu.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2014 z 25.03.2014r.
w sprawie ustalenie środków finansowych na zakup artykułów do utrzymania czystości w obiektach oraz salach sportowych na terenie gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 64/2014 z 27.03.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sokół” Marcinkowice nieruchomości położonej w obrębie Marcinkowice w granicach działki nr 174 o pow. 1,78 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 65/2014 z 27.03.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Lotos” Gaj Oławski nieruchomości położonej w obrębie Gaj Oławski w granicach działki nr 107/1 o pow. 1,00 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 66/2014 z 27.03.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 67/2014 z 28.03.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Siedlcach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z urządzeniami i obiektami służącymi rekreacji w gospodarstwach agroturystycznych oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w budynkach do 4 mieszkań.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2014 z 28.03.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 69/2014 z 28.03.2014r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siecieborowice, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2014 z 31.03.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2014 z 31.03.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2014 z 4.04.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 73/2014 z 4.04.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2014 z 4.04.2014r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2014 z 4.04.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w mpzp. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2014 z 7.04.2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Gaci gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2014 z 10.04.2014r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Oława w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 77/2014 z 11.04.2014r.
w sprawie określenia zasad i celów Urzędu Gminy Oława w 2014r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 78/2014 z 11.04.2014r.
w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb gminy Oława, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień Publicznych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 79/2014 z 23.04.2014r.
w sprawie dnia wolnego od pracy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2014 z 23.04.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę ulic Spółdzielczej i Jagiellońskiej w Marcinkowicach oraz ulicy Malinowej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 81/2014 z 29.04.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2014 z 30.04.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2014 z 30.04.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2014 z 5.05.2014r.
w sprawie ustanowienia obsługi wspomagania informatycznego na terenie gm. Oława w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2014 z 5.05.2014r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: przebudowa świetlicy wiejskiej w Stanowicach – Etap I – do przeprowadzenia odbioru końcowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 86/2014 z 5.05.2014r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sobocisko.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Niemil.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2014 z 9.05.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Osiek.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2014 z 13.05.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Jaczkowicach, Godzikowicach, Zabardowicach, Godzinowicach, w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2014 z 16.05.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 95/2014 z 20.05.2014r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 96/2014 z 29.05.2014r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2014 z 30.05.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2014 z 30.05.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 99/2014 z 4.06.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” Siedlce nieruchomości położonej w obrębie Siedlce w granicach działki nr: 152 o pow. 1,30 ha.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2014 z 4.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Godzikowice i Jaczkowice w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 101/2014 z 4.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Gaj Oławski w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 102/2014 z 4.06.2014r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2014 z 11.06.2014r.
w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2014 z 12.06.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pol-Mont Polonia” Godzikowice nieruchomości położonej w obrębie Godzikowice w granicach działki nr 882/1 o pow. 2,25 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 105/2014 z 11.06.2014r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2013 Wójta Gminy Oława z dnia 18.04.2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2014 z 13.06.2014r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2014 rok oraz pisemnych informacji o stopniu realizacji w I półroczu 2014 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2014 z 16.06.2014r.
w sprawie wysokości rocznej stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Oława przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele aktywności gospodarczej z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa położonych w obrębie Godzikowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 108/2014 z 16.06.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy i do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Godzikowicach, wpisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren aktywności gospodarczej z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolniczą.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 109/2014 z 16.06.2014r.
w sprawie wykazania do dzierżawy i do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Godzikowicach, wpisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren aktywności gospodarczej z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolniczą.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 110/2014 z 18.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę ulic Spółdzielczej i Jagiellońskiej w Marcinkowicach oraz ulicy Malinowej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2014 z 23.06.2014r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym wydania w tych sprawach decyzji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2014 z 23.06.2014r.
w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym wydania w tych sprawach decyzji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113/2014 z 25.06.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 114/2014 z 23.06.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2014 z 25.06.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 116/2014 z 25.06.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2014 z 25.06.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłonów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu "Zorza" Niemil nieruchomości połozonej w obrębie Niemil w granicach działki nr 15/2 o pow. 1,5065ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I usntego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chwalibożycach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 120/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 121/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I usntego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 122/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniocznego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemilu, przeznaczonej w studium zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 125/2014 z 26.06.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownistwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2014 z 30.06.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 127/2014 z 30.06.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 128/2014 z 3.07.2014r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu "Burza" Bystrzyca nieruchomości położonej w obrębie Bystrzyca w garnicach działki nr 1571 o pow. 2,49 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2014 z 09.07.2014r.
zmienające Uchwałę Budżętową Gminy Oława na rok 2014r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2014 z 17.07.2014r.
w sprawie użyczenia Klubowi Foto-Higiena Korona Osiek II nieruchomości położonej w obrębie Bystrzyca, w granicach działki nr 360 o pow. 1 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2014 z 21.07.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję i usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 132/2014 z 21.07.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowaych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2014 z 24.07.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2014 z 31.07.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2014 z 31.07.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2014 z 8.08.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję i usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2014 z 8.08.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 138/2014 z 11.08.2014r.
w sprawie wykazania do zbycia w trybie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2014 z 11.08.2014r.
w sprawie wykazania do zbycia w trybie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2014 z 11.08.2014r.
w sprawie wykazania do zbycia w trybie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 141/2014 z 11.08.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: roboty dodatkowe do umowy „Budowa hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w miejscowości Gać”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 142/2014 z 11.08.2014r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzycy – ul. Grzybowa i ul. Kwiatowa dz. 591/56 do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 143/2014 z 12.08.2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Beaty Łużnej – nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2014 z 12.08.2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Anny Jurkiewicz – nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Chwalibożychach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2014 z 18.08.2014r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 147/2014 z 18.08.2014r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2014 z 19.08.2014r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2014 z 19.08.2014r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 150/2014 z 25.08.2014r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w m. Jaczkowice, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2014 z 27.08.2014r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2014 z 28.08.2014r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2014 z 28.08.2014r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2014 z 29.08.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2014 z 29.08.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 156/2014 z 2.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję i usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 157/2014 z 2.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2014 z 2.09.2014r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenach PKP i poboczu drogi krajowej nr 94 w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2014 z 9.09.2014r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 160/2014 z 10.09.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówień z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienie uzupełniającego do zamówienie podstawowego RG.271.6.2014.ZP na utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 161/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie sprzedaży wolnostojącego transformatora (stacja transformatorowa) wraz z siecią elektroenergetyczną, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach, stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 162/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chwalibożycach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemilu, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 164/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 166/2014 z 12.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2014 z 15.09.2014r.
w sprawie zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oławie dotyczącego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, ogólnodostępnych na terenie powiatu oławskiego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 168/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności oraz zabudowę zagrodową.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 171/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Miłonowie przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 174/2014 z 23.09.2014r.
w sprawie ustanowienie obsługi wspomagania informatycznego na terenie gminy Oława w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 175/2014 z 24.09.2014r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Stalowej w Godzikowicach wraz z wykonaniem odwodnienia.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2014 z 26.09.2014r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice w granicach działki nr 472/40 o pow. 0,2664 ha stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość niezabudowaną w obrębie Godzikowice w granicach działki nr 472/43 o pow. 0,3113 ha


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2014 z 19.09.2014r.
w sprawie nabycia na rzecz gminy Oława w drodze darowizny od Powiatu Oławskiego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ścinawa.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2014 z 26.09.2014r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową drogi gminnej z odwodnieniem ul. Poziomkowa w Stanowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2014 z 29.09.2014r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: przebudowa świetlicy w Zakrzowie – do przeprowadzenia odbioru końcowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2014 z 29.09.2014r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2014 z 29.09.2014r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Godzikowice w granicach działki nr 170/2 o pow. 0,03000 ha stanowiącej własność gminy Oława na nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Godzikowice w granicach działki nr 409/1 o pow. 0,0232 ha.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2014 z 30.09.2014r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 183/2014 z 30.09.2014r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok.

 

Liczba odwiedzin : 1097
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-10-16 11:41:19
Czas publikacji: 2014-10-16 11:41:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak