Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na 2013 r. 

 
  

Z treścią Zarządzeń Wójta Gminy Oława mogą się Państwo zapoznać w pok. nr 12 (I piętro) w biurze Sekretarz Gminy Oława lub składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej  - czytaj więcej o informacji publicznej

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 1/2013 z 2.01.2013r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2013 z 4.01.2013r.
w sprawie powołania Komisji do wyceny składników majątku gminy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2013 z 4.01.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2013 z 4.01.2013r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 5/2013 z 4.01.2013r.
w sprawie planów finansowych na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2013 z 4.01.2013r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Oława na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 7/2013 z 4.01.2013r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za 2012 rok oraz pisemnych informacji o realizacji w 2012 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oława na lata 2012 – 2031.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2013 z 10.01.2013r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną, położoną w Stanowicach, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2013 z 17.01.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 10/2013 z 28.01.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2013 z 31.01.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 12/2013 z 31.01.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2013 z 31.01.2013r.
w sprawie ustalenia kosztów świadczenia za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 14/2013 z 11.02.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzy ceglano-betonowego i tłucznia oraz wynajem maszyn budowlanych dla potrzeb gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 15/2013 z 11.02.2013r.
w sprawie zatwierdzenia audytu wewnętrznego na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2013 z 13.02.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę remizy strażackiej w miejscowości Siedlce, gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 17/2013 z 15.02.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę wodociągu w m. Godzikowice, ul. Kwiatowa; Marcinkowice, ul. Słoneczna; Owczary – Łukowice Brzeskie oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice, ul. Słoneczna i Wiosenna; Owczary – Łukowice Brzeskie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 18/2013 z 22.02.2013r.
w sprawie rezygnacji a prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2013 z 25.02.2013r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2013 z 28.02.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2013 z 28.02.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2013 z 1.03.2013r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2013 z 1.03.2013r.
w sprawie ustalenie zasad najmu świetlic wiejskich w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2013 z 11.03.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz ze złożeniem kruszywa naturalnego położonej w Bystrzycy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 25/2013 z 22.03.2013r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Owczary nieruchomości położonej w obrębie Owczary w granicach działki nr 325 o pow. 1,32 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 28/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 30/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 31/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2013 z 25.03.2013r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Siedlec.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 37/2013 z 27.03.2013r.
w sprawie nabycia w drodze zakupu na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 38/2013 z 29.03.2013r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2013 z 29.03.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2013 z 29.03.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 41/2013 z 9.04.2013r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Oława Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2012 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 42/2013 z 9.04.2013r.
w sprawie określenia zadań i celów Urzędu Gminy Oława w 2013 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2013 z 10.04.2013r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2013 z 10.04.2013r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 45/2013 z 10.04.2013r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 46/2013 z 10.04.2013r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2013 z 10.04.2013r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2013 z 12.04.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego RG.271.4.2013.ZP pn. Rozbudowa wodociągu w m. Godzikowice, ul. Kwiatowa; Marcinkowice, ul. Słoneczna; Owczary – Łukowice Brzeskie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice, ul. Słoneczna i Wiosenna; Owczary – Łukowice Brzeskie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2013 z 12.04.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 50/2013 z 12.04.2013r.
w sprawie powołania zespołu monitorującego do spraw wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2013 z 17.04.2013r.
zmieniające Zarządzenie Wójta Gmiy Oława nr 49/2013 z 12.04.2013r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2013 z 18.04.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Owczarach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2013 z 18.04.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Oława i ich wywóz do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 54/2013 z 18.04.2013r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2013 z 24.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2013 z 25.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 57/2013 z 25.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 58/2013 z 25.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2013 z 25.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 60/2013 z 25.04.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową, o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowę zagrodową.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 61/2013 z 30.04.2013r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2013 z 30.04.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2013 z 30.04.2013r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 64/2013 z 6.05.2013r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 65/2013 z 14.05.2013r.
w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego marki Żuk A15M, stanowiącego własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 66/2013 z 14.05.2013r.
w sprawie sprzedaży przyczepy specjalnej pożarniczej marki TGL, stanowiącej własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 67/2013 z 14.05.2013r.
w sprawie ustalenia środków finansowych na zakup artykułów do utrzymania czystości na świetlicach wiejskich na terenie gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2013 z 14.05.2013r.
w sprawie powołania komisji celem stwierdzenia i oszacowania strat w pasiekach wskutek zatrucia.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 69/2013 z 16.05.2013r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2013 z 16.05.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2013 z 20.05.2013r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrzycy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2013 z 14.05.2013r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 73/2013 z 24.05.2013r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach w granicach działki nr 494/751 o pow. 0,1893 ha stanowiące własność gminy Oława, na nieruchomość niezabudowaną położoną w Jaczkowicach w granicach działki nr 18/4 o pow. 0,1548 ha stanowiącej własność Pawła Gaworka.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2013 z 28.05.2013r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2013 z 28.05.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów oraz jednostek organizacyjnych gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2013 z 31.05.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gm. Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 77/2013 z 31.05.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 78/2013 z 3.06.2013r.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Oławie dotyczącego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oławskiego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 79/2013 z 5.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2013 z 6.06.2013r.
w sprawie sprzedaży przyczepy specjalnej pożarniczej marki TGL, stanowiącej własność gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 81/2013 z 6.06.2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowę zagrodową.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 86/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wraz ze złożeniem kruszywa naturalnego, położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Osiek.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89/2013 z 10.06.2013r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Niemil.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2013 z 10.06.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2013 z 11.06.2013r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2013 roku oraz pisemnych informacji o stopniu realizacji w I półroczu 2013 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2013 z 12.06.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2013 z 18.06.2013r.
w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2013 z 20.06.2013r.
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 95/2013 z 27.06.2013r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Lotos” Gaj Oławski nieruchomości położonej w obrębie Gaj Oławski w granicach działki nr 107/1 o pow. 1,00 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 96/2013 z 27.06.2013r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni” Sobocisko nieruchomości położonej w obrębie Sobocisko w granicach działki nr 270/1 o pow. 2,61 ha.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2013 z 28.06.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Stanowicach Lotnisko, Marcinkowicach w gm. Oława” do przeprowadzenia odbioru końcowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2013 z 28.06.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 99/2013 z 28.06.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2013 z 2.07.2013r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 101/2013 z 2.07.2013r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu Informatycznego oraz Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 102/2013 z 2.07.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oława w granicach terenu objętego Uchwałami Rady Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2013 z 2.07.2013r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2013 z 11.07.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej rolnej położonej w obrębie Siecieborowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 105/2013 z 11.07.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2013 z 17.07.2013r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2013 z 18.07.2013r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 108/2013 z 25.07.2013r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Bolechów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 109/2013 z 30.07.2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Marty Alfawickiej – nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 110/2013 z 30.07.2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego pani Katarzyny Żarneckiej – nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2013 z 31.07.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2013 z 31.07.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113/2013 z 2.08.2013r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 114/2013 z 7.08.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wraz ze złożem kruszywa naturalnego położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2013 z 12.08.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: Remont elewacji południowej budynku Urzędu Gminy Oława przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, dz. nr 4/2 AM-61 – do przeprowadzenia odbioru końcowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 116/2013 z 13.08.2013r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014 na podstawie Uchwały Rady Gminy Oława nr LXII/393/2010 z 29.10.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2013 z 14.08.2013r.
w sprawie zmiany składu Zakładu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2013 z 20.08.2013r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gm. Oława za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2013 z 20.08.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie i prowadzenie na terenie gm. Oława punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 120/2013 z 30.08.2013r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siecieborowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 121/2013 z 30.08.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 122/2013 z 30.08.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2013 z 30.08.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2013 z 2.09.2013r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 125/2013 z 2.09.2013r.
zmieniające Zarządzenie nr 178/2011 Wójta Gminy Oława z 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem, określenie jego zadań oraz trybu pracy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2013 z 3.09.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 127/2013 z 3.09.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 128/2013 z 5.09.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Godzikowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2013 z 9.09.2013r.
w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2013 z 16.09.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla potrzeb gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2013 z 16.09.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla pogrzeb gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 132/2013 z 5.09.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2013 z 19.09.2013r.
w sprawie użyczenia Zakładowi Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Gać na potrzeby rozbudowy zakładu działki nr 382/3, położonej w obrębie Gać.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2013 z 20.09.2013r.

w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.”

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2013 z 24.09.2013r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2013 z 25.09.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup paliw dla potrzeb gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2013 z 27.09.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wraz ze złożem kruszywa naturalnego położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 138/2013 z 27.09.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2013 z 30.09.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2013 z 30.09.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 141/2013 z 4.10.2013r.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Oławie dotyczącego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oławskiego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 142/2013 z 11.10.2013r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siecieborowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 143/2013 z 11.10.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę wyłapywania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zabardowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Siedlce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 147/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 150/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bolechów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach – etap I.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2013 z 15.10.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: „rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach, Marcinkowicach, Godzikowicach oraz Owczarach – Łukowice Brzeskie w gm. Oława oraz Owczary – Łukowice Brzeskie – gm. Skarbimierz” do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2013 z 22.10.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2013 z 28.10.2013r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gm. Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogi, położonych w obrębie Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 156/2013 z 28.10.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gm. Oława” do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 157/2013 z 30.10.2013r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz gm. Oława nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2013 z 30.10.2013r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz gm. Oława nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2013 z 31.10.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 160/2013 z 31.10.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 161/2013 z 4.11.2013r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 162/2013 z 7.11.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonania zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego RG.271.11.2012.ZP pn. „Wybudowanie kanalizacji burzowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w miejscowości Stanowice, gm. Oława”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2013 z 12.11.2013r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031 oraz projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2013 z 19.11.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zakrzowie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 166/2013 z 20.11.2013r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siecieborowice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2013 z 28.11.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla potrzeb gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 168/2013 z 2.12.2013r.
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2013 z 29.11.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2013 z 29.11.2013r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 171/2013 z 2.12.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2013 z 4.12.2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia z 31.07.2012r. Wójta Gminy Oława nr 135/2012 w sprawie stosowania Instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2013 z 4.12.2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia z 31.07.2012r. Wójta Gminy Oława nr 134/2012 w sprawie stosowania Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 174/2013 z 9.12.2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 175/2013 z 12.12.2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2013 z 13.12.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Owczarach”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2013 z 18.12.2013r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej robót związanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w Stanowicach, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2013 z 19.12.2013r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2013 z 20.12.2013r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2013 z 20.12.2013r.
w sprawie przeniesienia obowiązku wysyłania wezwań do zapłaty zaległych należności za 2013r. odpady komunalne, na miesiąc marzec 2014r. Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2013 z 31.12.2013r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2013 z 31.12.2013r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 183/2013 z 31.12.2013r.
w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2014 rok.

 

Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-07-16 15:36:29
Czas publikacji: 2014-07-16 15:36:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak