Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2011 

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 1/2011 z 3.01.2011r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2011 z 7.01.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2011 z 7.01.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: Obsługę prawną Urzędu Gminy Oława oraz organów gminy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2011 z 7.01.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 5/2011 z 13.01.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2011 z 14.01.2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 7/2011 z 17.01.2011r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2011 z 17.01.2011r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2011 z 19.01.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 2/2011 z 7.01.2011r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 10/2011 z 20.01.2011r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2011 z 20.01.2011r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod drogę położonej w Marcinkowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 12/2011 z 20.01.2011r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod drogę położonej w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2011 z 24.01.2011r.
w sprawie wyboru systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 14/2011 z 24.01.2011r.
w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Oława, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 15/2011 z 25.01.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej w granicach działki nr 134, AM-1 o pow. 0,10 ha, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2011 z 25.01.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej w granicach działki nr 3, AM-1 o pow. 0,42 ha, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 17/2011 z 25.01.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej w granicach działki nr 5/17, AM-1 o pow. 0,1946 ha, przeznaczonej na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 18/2011 z 26.01.2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2011 z 28.01.2011r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2011 z 28.01.2011r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2011 z 28.01.2011r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Oława do podpisania dokumentów finansowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2011 z 28.01.2011r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2011 z 28.01.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2011 z 31.01.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 25/2011 z 1.02.2011r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówienia publicznych przez Urząd Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 26/2011 z 1.02.2011r.
w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych w Urzędzie Gminy Oława na potrzeby organizowania wszelkiego rodzaju spotkań.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2011 z 10.02.2011r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 28/2011 z 14.02.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2011 z 21.02.2011r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława na czas wojny.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 30/2011 z 25.02.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzu ceglano-betonowego i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego dla potrzeb gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 31/2011 z 28.02.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2011 z 28.02.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2011 z 1.03.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2011 z 1.03.2011r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2011 z 1.03.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Jaczkowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2011 z 7.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pani Karoliny Wojciechowskiej – referenta ds. gospodarki komunalnej – kanalizacji deszczowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 37/2011 z 7.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Indywidualizację nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 38/2011 z 10.03.2011r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Bystrzyca.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2011 z 10.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2011 z 14.03.2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Oława w zakresie rozwoju sportu.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 41/2011 z 15.03.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Bystrzycy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 42/2011 z 15.03.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Sobocisku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2011 z 15.03.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Psary.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2011 z 21.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 45/2011 z 22.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: nadzór inwestorski na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice i budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ścinawa i Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem – gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 46/2011 z 24.03.2011r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę położonej w obrębie Marcinkowice z przeznaczeniem na prowadzenie zadań własnych gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2011 z 28.03.2011r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2011 z 31.03.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława za 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2011 z 31.03.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 50/2011 z 5.04.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2011 z 5.04.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2011 z 11.04.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2011 z 12.04.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 54/2011 z 12.04.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2011 z 12.04.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Stary Otok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2011 z 5.04.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 57/2011 z 12.04.2011r.
w sprawie określenia zasad pracy kasy Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 58/2011 z 15.04.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji budynku Urzędu Gminy Oława wraz z ociepleniem stropu i skosów dachu.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2011 z 15.04.2011r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi, stanowiącej własność gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 60/2011 z 22.04.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi sportu.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 61/2011 z 26.04.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Osiek.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2011 z 28.04.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Sobocisku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2011 z 29.04.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 64/2011 z 29.04.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 65/2011 z 4.05.2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 66/2011 z 5.05.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów komunalnych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 67/2011 z 5.05.2011r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2011 z 6.05.2011r.
w sprawie sprawozdania finansowego gminy Oława za 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 69/2011 z 6.05.2011r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla: wykonania i montażu kładki drewnianej na rowie przy ul. Różanej do pompowni PS 14 w Stanowicach w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2011 z 9.05.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2011 z 16.05.2011r.
w sprawie ustalenia zasad postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Gminy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2011 z 16.05.2011r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w Jankowicach Małych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 73/2011 z 17.05.2011r.
w sprawie odstąpienia od sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Oleśnicy Małej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2011 z 17.05.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Oleśnicy Małej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2011 z 18.05.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2011 z 20.05.2011r.
w sprawie ograniczenia zużycia wody z wiejskiej sieci wodociągowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 77/2011 z 20.05.2011r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: „budowa kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Stanowicach Lotnisku, Marcinkowicach w gminie Oława: do przeprowadzenia odbioru końcowego – „przed zakończeniem wszystkich robót”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 78/2011 z 20.05.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zabardowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 79/2011 z 23.05.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pani Agnieszki Smolińskiej podinspektora ds. kanalizacji sanitarnej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2011 z 23.05.2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 81/2011 z 23.05.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 66/2011 z 5.05.2011r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2011 z 31.05.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2011 z 31.05.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2011 z 2.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. B.Chrobrego 53/55 w Bystrzycy wraz z przebudową przyłącza energetycznego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2011 z 6.06.2011r.
w sprawie zatwierdzenia audytu wewnętrznego na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 86/2011 z 7.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pani Magdaleny Kłębickiej referenta ds. dowodów osobistych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2011 z 7.06.2011r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2011 z 7.06.2011r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi sportu.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89/2011 z 7.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pana Tadeusza Frysztaka – Komendanta Gminnego Związku OSP.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2011 z 10.06.2011r.
w sprawie zmiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy w granicach działki nr 704 o pow. 0,1251 ha stanowiącej własność gminy Oława, na nieruchomość niezabudowaną położoną w Bystrzycy w granicach działki nr 1425/2 o pow. 1,32 ha stanowiącej własność Małgorzaty i Kazimierza Kanas.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2011 z 14.06.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2011 z 15.06.2011r.
w sprawie użyczenia LKS „Burza-Dombud” Chwalibożyce nieruchomości położonej w obrębie Chwalibożyce w granicach działki nr 188/1 o pow. 1,00 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2011 z 15.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Katarzyny Borodzenia – nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2011 z 15.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Kamili Szyszki – nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 95/2011 z 15.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Elżbiety Gorol – nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 96/2011 z 17.06.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2008 z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2011 z 20.06.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2011 z 20.06.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 99/2011 z 20.06.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2011 z 27.06.2011r.
w sprawie rozszerzenia składu Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 101/2011 z 27.06.2011r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 272.15.2011 z 6.05.2011r. dotyczącego robót zabezpieczających przed wilgocią pomieszczenia magazynowego w piwnicy budynku Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 102/2011 z 30.06.2011r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku oraz realizacji w I półroczu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finasowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2011 z 30.06.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2011 z 30.06.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 105/2011 z 8.07.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2011 z 8.07.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2011 z 8.07.2011r.
w sprawie rozszerzenia składu Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 108/2011 z 11.07.2011r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 75/2007 z 16.04.2007r. odnośnie powołania Społecznej Komisji Opiniodawczej d/s rozdziału mieszkań.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 109/2011 z 14.07.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/1009 z 24.06.2009r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 110/2011 z 15.07.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2011 z 15.07.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2011 z 18.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla: „Wykonania rowu i przepustu drogowego w celu połączenia istniejących rowów w Stanowicach, ul. Słonecznikowa-Astrów, obręb Stanowice, gm. Oława”

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113/2011 z 19.07.2011r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położnej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 114/2011 z 19.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława – pana Łukasza Makowskiego referenta ds. gospodarki przestrzennej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2011 z 21.07.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 116/2011 z 22.07.2011r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2011 z 27.07.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 210/2010 z 30.10.2010r. w sprawie przekazania sołectwu Sobocisko składników mienia komunalnego do korzystania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2011 z 29.07.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2011 z 29.07.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 120/2011 z 10.08.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: rozbudowę i przebudowę szatni przy boisku sportowym w miejscowości Osiek, gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 121/2011 z 11.08.2011r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 122/2011 z 11.08.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w panie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2011 z 11.08.2011r.
w sprawie ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2011 z 11.08.2011r.
w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława nalata 2012-2031r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 125/2011 z 12.08.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2011 z 12.08.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chwalibożycach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako ternu zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 127/2011 z 12.08.2011r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 128/2011 z 12.08.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: remont – przebudowę świetlicy w Sobocisku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2011 z 22.08.2011r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2011 z 23.08.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 84/2008 Wójta Gminy Oława z 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2011 z 23.08.2011r.
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie wybranych nieruchomości w miejscowości Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 132/2011 z 24.08.2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia 41/2008 Wójta Gminy Oława z 20 marca 2008 roku w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2011 z 25.08.2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczej na terenie gminy Oława w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2011 z 26.08.2011r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2011 z 26.08.2011r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2011 z 29.08.2011r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2011 z 29.08.2011r.
w sprawie powołania Komicji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 138/2011 z 31.08.2011r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Owczary oraz ustalenia przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2011 z 31.08.2011r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bolechów oraz ustalenia przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2011 z 31.08.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 141/2011 z 31.08.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 142/2011 z 1.09.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Ścinawa Polska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 143/2011 z 2.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gruzu ceglano – betonowego i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego dla potrzeb gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2011 z 12.09.2011r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2011 z 13.09.2011r.
w sprawie ustanowienia obsługi wspomagania informatycznego na terenie gminy Oława w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2011 z 19.09.2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 147/2011 z 26.09.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Osiek.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2011 z 26.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont – przebudowa świetlicy w Sobocisku”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2011 z 30.09.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 150/2011 z 30.09.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2011 z 4.10.2011r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2011 z 4.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zadaszenia istniejących trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2011 z 5.10.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2011 z 10.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Godzikowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2011 z 12.10.2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 156/2011 z 12.10.2011r.
w sprawie nabycia w drodze zakupu na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 157/2011 z 12.10.2011r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogi, położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2011 z 17.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2011 z 18.10.2011r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 160/2011 z 24.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 161/2011 z 25.10.2011r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 162/2011 z 25.10.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2011 z 25.10.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Bolechów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 164/2011 z 27.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zadaszenia istniejących trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2011 z 31.10.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 166/2011 z 31.10.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2011 z 3.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenie egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gmin Oława pani Katarzyny Witkowskiej podinspektora ds. techniczno-kancelaryjnych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 168/2011 z 7.11.2011r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2011 z 7.11.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2011 z 7.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia gm. Oława i jednostek gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 171/2011 z 9.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Oława w sezonie 2011/2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2011 z 9.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów oraz jednostek organizacyjnych gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2011 z 9.11.2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 174/2011 z 15.11.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 175/2011 z 15.11.2011r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego oraz działki.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2011 z 21.11.2011r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2011 z 21.11.2011r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2011 z 29.11.2011r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem, określenia jego zadań oraz trybu pracy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2011 z 30.11.2011r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Oława na lata 2012-2031.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2011 z 30.11.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gm. Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2011 z 30.11.2011r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2011 z 30.11.2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 183/2011 z 1.12.2011r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz gm. Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Zabardowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 184/2011 z 1.12.2011r.
w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 185/2011 z 5.12.2011r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 186/2011 z 5.12.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zadaszenia istniejących trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać. w gm. Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2011 z 6.12.2011r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gm. Oława nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod drogę, położonej w obrębie Jaczkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 188/2011 z 15.12.2011r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków higieny osobistej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 189/2011 z 16.12.2011r.
w sprawie sposobu postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 190/2011 z 16.12.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gm. Oława na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 191/2011 z 27.12.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 192/2011 z 28.12.2011r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 193/2011 z 28.12.2011r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 194/2011 z 28.12.2011r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem pracy na cele społeczne przez skazanych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 195/2011 z 28.12.2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 196/2011 z 29.12.2011r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Marcinkowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 197/2011 z 30.12.2011r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 198/2011 z 30.12.2011r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 199/2011 z 30.12.2011r.
w sprawie zmiany w budżecie gm. Oława na 2011 rok.

 


Liczba odwiedzin : 806
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-07-24 08:38:20
Czas publikacji: 2014-07-24 08:38:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak