Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja LXIV z 27.03.2014r.

2015-04-16 11:50:40
Sesja LXXIII z 6.11.2014r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/441/2014 (32.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały LXXIII/441/2014 (731.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwała LXXIII/441/2014 (577.8 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Dokument Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF (231.3 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/442/2014 (49.4 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały LXXIII/422/2014 (131.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały LXXIII/422/2014 (132.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały LXXIII/422/2014 (28.5 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława w 2014 r. - zmiany.
Dokument Załącznik nr 4 do Uchwały LXXIII/423/2014 (417.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2014 roku - zmiany.
Dokument Załącznik nr 5 do Uchwały LXXIII/423/2014 (63.6 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku - plany po zmianach.
Dokument Uzasadnienie do Uchwały LXXIII/442/2014 (63.7 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/443/2014 (94.9 KB) - straciła moc
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr LXXIII/443/2014 straciła moc na podstawie uchwały III/9/2014 z 19.12.2014r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/444/2014 (1 MB)
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.
Uchwała nr LXXIII/444/2014 straciła moc na podstawie uchwały III/14/2014 z 19.12.2014r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/445/2014 (389.5 KB)
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/446/2014 (113.3 KB)
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

2014-11-14 12:00:47
Sesja LXXII z 30.10.2014r.

 
2014-11-14 10:23:08
Sesja LXXI z 30.09.2014r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/425/2014 (28.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały LXXI/425/2014 (644.9 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały LXXI/425/2014 (499.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Dokument Objaśnienia do Uchwały nr LXXI/425/2014 (182.2 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/426/2014 (57 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały LXXI/426/2014 (101.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały LXXI/426/2014 (294.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały LXXI/426/2014 (400.4 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 4 do uchwały LXXI/426/2014 (31.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 5 do uchwały LXXI/426/2014 (31.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 6 do uchwały LXXI/426/2014 (111.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Dokument Uzasadnienie do uchwały LXXI/426/2014 (63.9 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/427/2014 (96.3 KB)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/428/2014 (32.7 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
Dokument Załącznik graficzny nr 1a do Uchwały LXXI/428/2014 (447.8 KB)
Dokument Załącznik graficzny nr 1b do Uchwały LXXI/428/2014 (379.8 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/429/2014 (89.7 KB)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 396 do miejsca realizacji projektu P-3/2014".

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/430/2014 (47.1 KB)
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Osieku, na dofinansowanie bieżącej konserwacji kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Paderewskiego w Chwalibożycach.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/431/2014 (30.6 KB)
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania.
Uchwała zmieniona na podstawie uchwały nr  III/15/2014 z 19.12.2014r.

2014-10-08 15:06:56
Sesja LXX z 28.08.2014r.

 
2014-09-15 09:17:18
Sesja LXIX z 18.07.2014r.

 
2014-07-18 11:59:10
Sesja LXVIII z 01.07.2014r.

 
2014-07-10 09:36:49
Sesja LXVII z 27.06.2014r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/399/2014 (32.4 KB)
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały
LXVII/399/2014 (632.3 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały LXVII/399/2014 (557.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Dokument Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031. (207.6 KB)


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/400/2014 (45.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały LXVII/400/2014 (131.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały LXVII/400/2014 (176.4 KB)
Plan wydatków gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały LXVII/400/2014 (413.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Dokument Załącznik nr 4 do Uchwały LXVII/400/2014 (106.1 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Dokument Uzasadnienie do uchwały LXVII/400/2014 (90.2 KB)Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/401/2014 (41.7 KB)

w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w sprawie uchylenia uchwały z 29 kwietnia 2014r. nr LXV/291/2014 w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/402/2014 (44.4 KB)
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Jaworowie 1, 57-120 Wiązów, na dofinansowanie wymiany i konserwacji okien w kościele filialnym pw. św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/403/2014 (96.5 KB)
w sprawie określenia: - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć: - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz logopedów.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/404/2014 (7.8 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/405/2014 (13.8 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/406/2014 (7.1 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary, w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/407/2014 (9.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice, w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/408/2014 (1.4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/409/2014  (1.6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice, w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/410/2014 (1.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Oleśnica Mała w gminie Oława.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/411/2014 (30.8 KB)
w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Wsią Farbiarską Neckeroda z Powiatu Ziemskiego Weimarskiego (Turyngia), Niemcy.

2014-07-09 11:23:24
Sesja LXVI z 29.05.2014r.

 
2014-06-11 15:30:14
Sesja LXV z 29.04.2014r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/389/2014 (32.3 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały LXV/389/2014 (656.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały LXV/389/2014 (582 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Dokument Objaśnienia do uchwały nr 29.04.2014r. (209.9 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/390/2014 (66 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały LXV/390/2014 (111.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały LXV/390/2014 (121.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały LXV/390/2014 (27.5 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 4 do uchwały LXV/390/2014 (380 KB)
Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 5 do uchwały LXV/390/2014 (95 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Dokument Załącznik nr 6 do uchwały LXV/390/2014 (22.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 7 do uchwały LXV/390/2014 (25.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Uzasadnienie do uchwały LXV/390/2014 (97.6 KB)

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/391/2014 (28.1 KB)
w sprawie zmiany uchwały z 12.02.2014r. nr LXI/367.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała LXV/391/2014 traci moc na podstawie uchwały: LXVII/401/2014 z 27.06.2014r.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/392/2014 (42.5 KB)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020.
Uchwałę nr LXV/392/2014 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 14.05.2014 poz. 2366

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/393/2014 (44.3 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały LXV/393/2014 (2 MB)
Tekst Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 2 do uchwaly LXV/393/2014: Dokument arkusz1 (25.4 MB), Dokument arkusz2 (25.4 MB)
Dokument Legenda (19.2 MB)
Dokument arkusz Niwnik,Bolechów (4.6 MB), Dokument arkusz Stanowice,Jaczkowice (17.8 MB), Dokument arkusz3 Gaj Oławski, Bolechów (2.3 MB),
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały LXV/393/2014 (40.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium.
Dokument Uzasadnienie do Uchwały LXV/393/2014  (74.8 KB)

2014-05-13 14:46:19